Секретар на община

 
Инж. Камелия Асенова Савова е родена на 05.09.1969г. Семейна, с едно дете.
 
Образование:
Технически университет – Габрово, магистър, инженер по комуникации, специалност „Комуникационна техника и технологии”
Стопанска академия „Димитър А.Ценов” - Свищов, допълнителна професионална квалификация по специалност „Публична администрация”
 
Професионална реализация:
2010г. - до момента – Секретар на община Вълчедръм
2006г. – 2010г. – заместник-началник в Общинска служба по земеделие – Вълчедръм
2002г. – 2006г. – мл.експерт в Общинска служба по земеделие – Вълчедръм
2000г. – 2002г. - гл.специалист в Общинска служба по земеделие и гори – Козлодуй
1993г. - 2000г. – мл.специалист в Общинска служба по земеделие и гори – Вълчедръм
 
За кореспонденция:
Адрес: гр. Вълчедръм – 3650, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2138
Факс: 09744 3406
 
Задължения на Секретаря на община
(извадка от Закона за местното самоуправление и местната администрация)

………………………………………………………………………………………
Чл. 43. (1) Кметът на общината назначава безсрочно секретар на общината.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 69 от 2006 г.) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 69 от 2006 г.) Секретарят на общината организира и отговаря за:
1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.
………………………………………………………………………………………

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)