„Стратегическо планиране и ефективно управление на местните политики в Община Вълчедръм”, ДПБФП с рег.№ 13-13-81/17.10.2013 по Оперативна програма „Административен капацитет”

Дейност 3:  Обществено консултиране на общинските политики
     - Обява за обществено консултиране
     - Програма
     - Анкета за проучване на общественото мнение
     - Обществено консултиране

Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики
    - Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката за устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции в община Вълчедръм
    - Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката за опазване на околната среда в община Вълчедръм
    - Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на социалната политика и насърчаване на социалното включване на община Вълчедръм
    - Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм

Дейност 5: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Вълчедръм 2014-2020г.
    - Концепция за пространствено развитие на община Вълчедръм 2014-2020г.

Дейност 6: Изготвяне на Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Вълчедръм 2007-2013г.
    - Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г.

Дейност 7:
Разработване на краткосрочна и дългосрочна Програми за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм
    - Краткосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм 2014-2017г.
    - Дългосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм 2014-2020г.

Дейност 8: Разработване на Стратегия за социално включване и интеграция на ромите 2014-2020г.
    -  Стратегия за социално включване и интеграция на ромите 2014-2020г.

Дейност 9: Разработване на Маркетингова стратегия за промотиране на община Вълчедръм и нейния инвестиционен потенциал 2014-2016г.
    - Маркетингова стратегия за промотиране на община Вълчедръм и нейния инвестиционен потенциал 2014-2016г.

Дейност 10: Разработване на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм ( 2014-2020г. ) И програма за опазване на околната среда ( 2015-2020г. )
    - Програма за опазване на околната среда 2015-2020г.
    - Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм 2014-2016г.

Дейност 11: Обучение на общински служители

Дейност 12: Информация и публичност на проекта
- Стартираща пресконференция

- Цели на проекта

- Начало на проекта

Потърсете в сайта
Анкета
Служителите разбират моя проблем/моето запитване