Декларации и регистър по ЗПКОНПИ

Мандат 2015-2019


                                                                                                         Мандат 2019-2023


- Регистър на декларации

- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок за 2019 г.


- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество на ПК по ЗПКОНПИ към Oбщински съвет - Вълчедръм

Вх.№ Дата Име,презиме и фамилия на декларатора Заемана длъжност Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1 Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
1 06.12.2019г. Мирчо * Киров Общински съветник  Тук       
2 06.12.2019г. Данаил * Денков Общински съветник  Тук      
3 06.12.2019г. Красимир * Бенковски  Общински съветник  Тук      
4 06.12.2019г. Благовест * Асенов Общински съветник  Тук      
5 06.12.2019г. Мариян * Курташев Общински съветник  Тук       
6 06.12.2019г. Галя * Първина Общински съветник  Тук      
7 06.12.2019г. Маргарита * Лазарова  Общински съветник  Тук       
8 06.12.2019г. Славимир * Ангелов Общински съветник  Тук       
9 06.12.2019г. Кирил * Теофилов Общински съветник  Тук       
10 06.12.2019г. Светлин * Миланов Кмет на кметство с. Разград Тук       
11 06.12.2019г. Камен * Димитров Кмет на кметство с. Долни Цибър Тук       
12 06.12.2019г. Снежина * Борисова Кмет на кметство с. Златия  Тук       
13 06.12.2019г. Замфир * Борисов Кмет на кметство с. Черни връх Тук       
14 06.12.2019г. Николай * Шуркин Общински съветник  Тук       
15 06.12.2019г. Любомир * Филипов Общински съветник Тук       
16 10.12.2019г. Иван * Барзин Кмет на община Тук       
17 10.12.2019г. Альоша * Минин Предсеател на ОбС Тук       
18 10.12.2019г. Светлин * Маринов Кмет на кметство с.Септемврийци Тук       
19 10.12.2019г.  Емил * Ефремов  Кмет на кметство с. Мокреш Тук       
20 10.12.2019г.  Румен * Първин Общински съветник  Тук       
21 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
22 13.12.2019г. Замфир * Борисов Кмет на кметство с. Черни връх   Тук    
23 13.12.2019г. Снежина * Борисова Кмет на кметство с. Златия   Тук     
24 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
25 13.12.2019г. Камен * Димитров Кмет на кметство с. Долни Цибър   Тук     
26 13.12.2019г. Камен * Димитров Кмет на кметство с. Долни Цибър   Тук     
27 13.12.2019г. Светлин * Миланов Кмет на кметство с. Разград   Тук     
28 13.12.2019г. Емил * Ефремов Кметна кметство с. Мокреш   Тук     
29 13.12.2019г. Емил * Ефремов Кметна кметство с. Мокреш   Тук     
30 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
31 13.12.2019г. Светрин * Маринов Кмет на кметство с. Септеврийци   Тук     
32 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ  
33 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ  
34 17.12.2019г. Светлин * Маринов Кмет на кметство с. Септемврийци Тук       
35 03.01.2020г. Мирчо * Киров Общински съветник Тук      
36 15.01.2020г. Замфир * Борисов Кмет на кметство с.Черни връх Тук        
37 21.01.2020г. Замфир * Борисов Кмет на кметство с.Черни връх Тук       
38 28.05.2020г. Замфир * Борисов Кмет на кметство с.Черни връх        
39 29.05.2020г. Снежина * Борисова Кмет на кметство с. Златия   Част I    
40 02.06.2020г. Светлин * Миланов Кмет на кметство с. Разград   Част I    
41 03.06.2020г. Светлин * Маринов Кмет на кметство с. Септемврийци   Част I    
42 03.06.2020г. Емил * Ефремов Кмет на кметство с. Мокреш   Част I    
43 03.06.2020г. Камен * Димитров Кмет на кметство с. Долни Цибър   Част I    

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)