Най- често задавани въпроси и отговори

Дата на публикуване: 30.04.2020 13:39

Най-често срещани въпроси и отговори:Въпрос:
Къде мога да получа информация за разпространението на COVID-19 и приетите противоепидемични мерки?


Отговор:
Информация за COVID-19 можете да получите от сайта на Министерство на здравеопазването на адрес https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/#cmsplugin_tabs_83645 и на адрес

https://valchedram.com/section-199-content.html - за актовете на Кмета на община Вълчедръм


 

Въпрос: Как мога да получа информация за предоставяните административни услуги?


Отговор:
Информация за предоставяните от Община Вълчедръм услуги може да бъде получена от:

  • Центъра за административно обслужване на телефон: 09744/21 30;
  • звено за администриране на местни данъци и такси на телефон: 09744/23 54;
  • таблото за обявления в Центъра за административно обслужване и звено за администриране на местни данъци и такси на адрес гр. Вълчедръм - 3650, ул. България 18-20;
  • рубрика “Административно обслужване” на официалната страница на Община Вълчедръм в интернет: www.valchedram.com.

Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги са на разположение в звената за административно обслужване, както и на официалната страница на Община Вълчедръм в интернет: www.valchedram.com.


 

Въпрос: Какво е работното време на Центъра за административно обслужване?


Отговор:
Работното време на звената за административно обслужване на граждани е от 08,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава при условията на чл. 10, ал. 4 от Наредбата за административното обслужване до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


 

Въпрос: Кой е приемния ден на Кмета на община и как да си запиша час за среща?


Отговор:
Кметът на община приема граждани всяка сряда от 8,00 ч. до 12,00 ч. с изключение на дните, в които не е на територията на гр. Вълчедръм. Информация можете да получите и записване можете на направите на: тел. 09744/3444, 09744/3406, както и на електронен адрес: kmet@valchedram.com.

Със Заместник-кметовете и Секретаря на община можете да се срещнете всеки работен ден в рамките на работното време.


 

Въпрос: Как и къде мога да подам сигнал с оплакване/похвала?


Отговор:
Сигнал с оплакване/похвала във връзка с административното обслужване, незаконни, неправилни или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията можете да подадете устно до Секретаря на община на тел.: 09744/2138, 0885954433; писмено на адрес гр. Вълчедръм - 3650, ул. „България“ № 18-20 или на електронен адрес: sekretar@valchedram.com.

Уведомявайте ни за нередностите, както и за добре свършената работа от нашите служители!

Ако гражданите имат оплаквания, ние искаме да знаем за това. Подайте писмено сигнал!

Можете да попълните Анкетна карта за измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги ТУК Въпрос:
Къде мога да получа информация за решенията на Общинския съвет?


Отговор:
Информация за решенията на Общински съвет – Вълчедръм можете да получите в стая № 1 на ет. I в сградата на Община Вълчедръм на адрес гр. Вълчедръм - 3650, ул. „България“ № 18-20, или от сайта на Община Вълчедръм в интернет рубрика „Общински съвет“, подрубрика „Решения“ (https://valchedram.com/subsection-512-content.html)

Потърсете в сайта

Анкета