Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 01.03.2022 12:55

 

Начини за подаване на искането/заявлението:

  • Искането/заявлението се подава от правоимащия или упълномощено от него лице лично в Центъра за административно обслужване.
  • Попълненото заявление с нотариална заверка на подписа се изпраща от правоимащия или от упълномощено от него лице чрез лицензиран пощенски оператор до Община Вълчедръм на адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20.
  • Заявлението се сканира и изпраща, подписано с универсален електронен подпис от правоимащия или от упълномощено от него лице, по електронен път на електронна поща: kmet@bg.
  • Заявлението се подава чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги, достъпен на официалната страница на Община Вълчедръм в интернет на адрес: http://www.valchedram.bg/.
  • Заявлението се подава чрез Системата за сигурно електронно връчване в интернет на адрес: https://edelivery.egov.bg/.
  • Искания могат да се внасят и устно, като се отразяват в протокол (Приложение № 53), който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.

Начини за получаване на услугата:

  • Лично в Центъра за административно обслужване.
  • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от правоимащия или от упълномощено от него лице. Пощенските разходи са за сметка на заявителя.
  • По електронен път на електронна поща, посочена от правоимащия или от упълномощено от него лице.
  • Чрез Системата за сигурно електронно връчване в интернет на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

 

Орган по предоставяне на услугата:

Главен инспектор МДТ.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Директор на Дирекция „Финанси и гражданска регистрация”.

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Кмет на община.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Регламентирани са в чл. 92 - чл. 97 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Начини за извършване на плащане:    

В брой на гише в звеното за местни данъци и такси.

Картово плащане чрез ПОС терминално устройство на гише в звеното за местни данъци и такси.

По банков път: Обслужваща банка - БАНКА "ДСК" АД клон ВЪЛЧЕДРЪМ

IBAN: BG72STSA93008400547800

BIC: STSABGSF

Код за вид плащане за сметка 7311: 448007 (Такси за административни услуги)

Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението/искането.

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.18,ал.2 от Наредба 9 на Общинския съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община ВълчедръмАдминистративни услуги "Местни данъци и такси"
Номер Име Информация
Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси информация

Услуга 2834

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения информация
Услуга 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък информация
Услуга 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство информация
Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни информация
Услуга 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация информация
Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства информация
Услуга 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж информация
Услуга 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване информация
Услуга 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство информация

Наименование Брой тегления
Pril_53_protokol_ustno.docx 340 Изтегли документ с име "Pril_53_protokol_ustno.docx"

Потърсете в сайта

Анкета