Защита на личните данни
За контакти: Румяна Ценова-Ценкова - длъжностно лице по защита на личните данни
телефон: 0888 67 44 80
e-mail: r.cenkova@valchedram.com

Политика за защита на личните данни в община Вълчедръм

Декларация за поверителност

    Имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) писмено – с писмо, по факс или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Потърсете в сайта
Анкета
Служителите разбират моя проблем/моето запитване