Проекти на документи


Публикувано на: 12.04.2021 г.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложенияПубликувано на 10.03.2021 г.

Проект на докладна записка относно проекта за Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Вълчедръм и издаване на сертификати за инвестиция клас В


Проект за Наредба №24 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Вълчедръм и издаване на сертификати за инвестиция клас В
- Приложение 1
- Приложение 2

Мотиви към проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Вълчедръм и издаване на сертификати за инвестиция клас ВПубликувано на: 19.02.2021 г.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложенияПубликувано на: 04.02.2021 г.

Проект на докладна записка относно проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на
обществения ред, комунално-битовата дейност, хигиенизирането и опазването на
околната среда 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на
обществения ред, комунално-битовата дейност, хигиенизирането и опазването на
околната среда 

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на
обществения ред, комунално-битовата дейност, хигиенизирането и опазването на
околната среда


Публикувано на: 08.03.2021 г.


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения.


Публикувано на: 03.02.2021 г.

Проект на докладна записка относно приемание на Наредба №11 за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Вълчедръм.

Проект на Наредба №11 за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Вълчедръм.

Мотиви към Проект на Наредба №11 за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Вълчедръм.


Публикувано на: 01.12.2020 г.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложенияПубликувано на: 12.11.2020 г.

Проект на докладна записка относно приемание на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Мотиви за приемание на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


Проект на Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Вълчедръм

Мотиви за приемане актуализирана „Наредба за пожарна безопасност  на територията на Община Вълчедръм”Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Вълчедръм.

Мотиви  към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм.

Проект на докладна записка на наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм.

 


Няма постъпили предложения

ПОКАНА - за участие в обществена консултация (обществено обсъждане), във връзка с приетата Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България 


План за действие на Община Вълчедръм за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината

Програма за овладяване на безстопанствените кучета на територията на община Вълчедръм Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Докладна записка на Председателя на Общински съвет Вълчедръм

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Мотиви към проекта на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Докладна записка на Кмета на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 За управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №6 За управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Докладна записка на Кмета на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 За управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №6 За управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Докладна записка на Кмета на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм

Мотиви към проект на Наредба за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Докладна записка на Кмета на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Докладна записка на Кмета на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Докладна записка на Председателя на Общински съвет - Вълчедръм

Проект на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Мотиви към проект на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация


Проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Вълчедръм

Проект на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Докладна записка на Председателя на Общински съвет - Вълчедръм

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Мотиви към проекта на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Докладна записка на Кмета на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Мотиви към проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения


Докладна записка на Кмета на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Докладна записка на Кмета на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Докладна записка на Кмета на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 За управление на общинските пътища

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 За управление на общинските пътища


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Вълчедръм

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Вълчедръм

Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм

Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект за изменение и допълнение на Наредба №22 За условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Вълчедръм

Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Наредба №22 За условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Вълчедръм

Предварителна оценка на въздействието на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №22 За условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Правилник за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс - гр.Вълчедръм

Мотиви към проекта на Правилник за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс - гр.Вълчедръм

Предварителна оценка на въздействието на проект на Правилник за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс - гр.Вълчедръм


Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Наредба №9 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм

Проект за изменение и допълнение на Наредба №9 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм


Мотиви към проекта на Наредба №17 За реда за издаване на разрешения за разполагане на преместваеми обекти за търговия, елементи на градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално - декоративни елементи, съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ на територията на община Вълчедръм

Проект на Наредба №17 За реда за издаване на разрешения за разполагане на преместваеми обекти за търговия, елементи на градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално - декоративни елементи, съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ на територията на община Вълчедръм


Мотиви към проекта на Наредба №23 За За водене на регистър на общинските детски градини и центрове за личностно развитие

Проект на Наредба №23 За водене на регистър на общинските детски градини и центрове за личностно развитие


Мотиви към проекта на Наредба №22 За условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Вълчедръм, област Монтана

Проект на Наредба №22 За условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Вълчедръм, област Монтана


Мотиви към проекта на Наредба №1 За опазване на обществения ред, комунално - битовата дейност, хигиенизирането и опазването на околната среда

Проект на Наредба №1 За опазване на обществения ред, комунално - битовата дейност, хигиенизирането и опазването на околната среда


Мотиви към проекта на Наредба №3 За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект на Наредба №3 За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Мотиви към проекта на Наредба №21 За символите, званията и наградите на Община Вълчедръм и празник на град Вълчедръм

Проект на Наредба №21 За символите, званията и наградите на Община Вълчедръм и празник на град Вълчедръм


Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Наредба №10 За условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Вълчедръм
 


 
 
 
 

 
 

 

 
 
 


Мотиви към проекта за допълнение и изменение на Наредба №16 За принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Вълчедръм

Проект за изменение и допълнение на Наредба №16 За принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община ВълчедръмМотиви към кроекта за допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Вълчедръм

Проект за изменение и допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община ВълчедръмМотиви към проекта за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето иадминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 9 заопределянето и администрирането на местните такси и цени на услуги натериторията на община Вълчедръм
 

За месец февруари 2015 г.

Проект на бюджета на Община Вълчедръм за 2015г.


За месец юли 2014г.

Проект за Наредба за управление на отпадъците на територията на общината


За месец юни 2014г.

Изменение и допълнение към Наредба № 17 за реда за издаване
на разрешения за разполагане на преместваеми обекти на търговията, елементи на
градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално-декоративни
елементи,съгласно чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ на територията на община Вълчедръм


Приемане на Проект на договор за сътрудничество за разделно събиране на отпадъци от опаковки и Програма за разделно събиране на отпадъци на територията на община ВълчедръмЗа април 2014г.

Маркетингова стратегия за промотиране на община Вълчедръм и нейния инвестиционен потенциал 2014-2016г. - Публикувано на 11.04.2014г.

Концепция за пространствено развитие на община Вълчедръм 2014-2020г. - Публикувано на 11.04.2014г.

Краткосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм 2014-2017г. - Публикувано на 11.04.2014г.

Дългосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм 2014-2020г. - Публикувано на 11.04.2014г.

Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм - Публикувано на 11.04.2014г.

Програма за опазване на околната среда 2015-2020г. - Публикувано на 11.04.2014г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изменение и допълнение на Наредба 9 на Обс - Вълчедръм за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчедръм

Изменение и допълнение наНаредба № 15 на ОбС – Вълчедръм за определяне наразмера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм

Изменениеи допълнение на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане собщинско имущество

Проект наПоследваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на общинаВълчедръм 2007-2013г. от  проект „Стратегическо планиране и ефективно управлениена местните политики в Община Вълчедръм“, финансиран по линия на Оперативна програма “Административенкапацитет”

Проект на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие през 2013 г.За февруари 2014г.

НАРЕДБА №20 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕТО НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката за устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции в община Вълчедръм

Методика за изпълнение на социалната политика и насърчаване на социалното включване на община Вълчедръм

Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива в община Вълчедръм

Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката за опазване на околната среда в община ВълчедръмЗа януари 2014г.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Актуализация на Наредба 15 на ОБС за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчедръм
Наименование Брой тегления
Dokladna_zapiska_Naredba_za_nasarchavane_na_investitsiite.pdf 99 Изтегли
Naredba_24_za_nasarchavane_na_investitsiite.pdf 100 Изтегли
Приложение 2-Удостоверение.pdf 64 Изтегли
Приложение 1-Заявление.pdf 22 Изтегли
Motivi_Naredba_za_nasarchavane_na_investitsiite.pdf 143 Изтегли
Dokladna_zapiska_Naredda_1_04022021.pdf 190 Изтегли
MOTIVI.pdf 209 Изтегли
PROEKT.pdf 137 Изтегли
Dokladna_zapiska_Naredda_11.pdf 185 Изтегли
Motivi_Naredba_11.pdf 153 Изтегли
Naredba 11.pdf 244 Изтегли
Мотиви към проекта за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска.pdf 286 Изтегли
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска.pdf 289 Изтегли
Проект на докладна записка относно приемание на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска.pdf 524 Изтегли

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)