Програми, планове, стратегии

Дата на публикуване: 17.06.2014 16:10


Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията Община Вълчедръм

План за действие на Община Вълчедръм за изпълнение на програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията Община Вълчедръм.

Краткосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм 2021-2025г.
Краткосрочна п
рограма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм 2019-2020г.
Краткосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм 2014-2017г.
Дългосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм 2021-2030г.
Дългосрочна п
рограма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм 2014-2020г.

Концепция за пространствено развитие на община Вълчедръм 2014-2020г.

Последваща оценка на маркетинговата стратегия за промотиране на община Вълчедръм и нейния инвестиционен потенциал 2014-2016г.
Маркетингова стратегия за промотиране на община Вълчедръм и нейния инвестиционен потенциал 2014-2016г.

Методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики:
-За устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции в община Вълчедръм
-За опазване на околната среда в община Вълчедръм
-Насърчаване на социалното включване на община Вълчедръм
-За енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм
 
 
Програма за опазване на околната среда 2015-2020г.
Програма за опазване на околната среда 2011-2014г.

Програма за управление на дейностите по отпадъците 2014-2020г.
Програма за управление на дейностите по отпадъците 2006-2013г.
 
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2014г.

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2013г.
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012г.
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2011г.
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2010г.
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2009г.
 
Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019г.
Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015г.

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2009-2011г.
 

Програма за полагане на обществено полезен труд през 2021г.
Програма за полагане на обществено полезен труд през 2016г.
Програма за полагане на обществено полезен труд през 2014г.

Програма за полагане на обществено полезен труд през 2013г.
Програма за полагане на обществено полезен труд през 2012г.
Програма за полагане на обществено полезен труд през 2011г.
 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги през 2016-2020г.
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги през 2011-2015г.

Стратегия за социално включване и интеграция на ромите
2014-2020г.
Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Вълчедръм 2013-2014г.

Програма за закрила на детето през 2014-2015г.

Програма за подобряване състоянието по безопасността на движението по пътищата 2007-2010г.
Програма за подобряване състоянието по безопасността на движението по пътищата 2012-2015г.

Програма за управление на община Вълчедръм за мандат 2029-2023г. 
Програма за управление на община Вълчедръм за мандат 2015-2019г.
Програма за управление на община Вълчедръм за мандат 2011-2015г.
  тук

План за интегрирано развитие на община Вълчедръм за периода 2021-2027 г

Междинна оценка на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. тук
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.
тук

Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г. тук
Междинна оценка на Общинския план за развитие 2007-2013 г.  тук
Актуализиран Общински план за развитие на община Вълчедръм за периода 2010-2013г. тук
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007 - 2013 г. тук

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2000-2006г. :
1. Анализ на извършените дейности по проекти от Областен план за развитие и Общинска стратегия и Програма за реализация 2000 - 2006 г. тук
2.Общинска стратегия за развитие и програма за реализация 2000 - 2006г. тук
3.Визия, мисия, стратегически цели, стратегически задачи  тук
4.Визия, стратегически цели, стратегически задачи (подцели)  тук
5.План за действие  тук
5.1.Програма за реализация и постигане на целите 2000-2006г. 
тук
5.2 Обекти от общинската стратегия и програми за реализация  тукПотърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)