План за итегрирано развитие на oбщината (ПИРО)

Дата на публикуване: 13.04.2023 09:15


Публикувано на: 13.04.2023 г.

Решение № 371 на Общинския съвет от 06.04.2023 г. за приемане на годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Вълчедръм 2021-2027 г. през 2022 г.

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Вълчедръм 2021-2027 г. през 2022 г.Публикувано на: 03.05.2022 г.

Решение № 256 на Общинския съвет от 21.04.2022 г. за приемане на годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Вълчедръм 2021-2027 г.

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Вълчедръм за периода 2021-2027 гПубликувано на: 01.06.2021 г.

Решение №177 на Общинския съвет от 28.05.2021 г. относно приемане на План за интегрирано развитие на община Вълчедръм 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на община Вълчедръм за периода 2021-2027 гПубликувано на: 20.04.2021 г.

Писмо с изх.№ 1361/19.04.2021 г. на РИОСВ – Монтана за приемане на обобщената справка като съответстваща  на поставените условия в Решение № МО 17 – ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПИРО Вълчедръм за периода 2021 – 2027 г.Публикувано на: 14.04.2021 г.

План за интегрирано развитие на община Вълчедръм за периода 2021-2027 г., след корекции, съгласно Решение № МО 17 - ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Обобщена справка за съответствието  на Плана за интегрирано развитие  на община Вълчедръм 2021 – 2027 г. с условията на Решение № МО 17 – ЕО/2021 г. на РИОСВ – МонтанаПубликувано на: 08.04.2021 г.

Решение № МО 17 - ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.Публикувано на: 10.03.2021 г.


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Вълчедръм е изготвила проект на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г.  (ПИРО). Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Поради значимостта на настоящия план, който е най-важният стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл. 20, ал. 1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по проекта на ПИРО.

Мнения,  предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на е-мейл: dynamic.solutions@mail.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Вълчедръм в срок до 25.03.2021 г., включително.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

В тази връзка Община Вълчедръм отправя настоящата покана за обществено обсъждане на проекта на ПИРО и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 

План за интегрирано развитие на община Вълчедръм за периода 2021-2027 г., виж  ТУК.

Формуляр за обратна връзка, виж тук.


 

Публикувано на: 29.04.2020 г.


СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

 


Наименование Брой тегления
Resh_371.pdf 60 Изтегли документ с име "Resh_371.pdf"
Pril_Resh_371.pdf 74 Изтегли документ с име "Pril_Resh_371.pdf"
Resh_256.pdf 680 Изтегли документ с име "Resh_256.pdf"
Pril_Resh_256.pdf 597 Изтегли документ с име "Pril_Resh_256.pdf"
Resh_177.pdf 581 Изтегли документ с име "Resh_177.pdf"
PIRO_2021_2027.pdf 907 Изтегли документ с име "PIRO_2021_2027.pdf"
1361.pdf 976 Изтегли документ с име "1361.pdf"
imgBCC5.pdf 525 Изтегли документ с име "imgBCC5.pdf"
ПИРО-Вълчедръм-2021-2027-Окончателен-след-корекции-РИОСВ.pdf 577 Изтегли документ с име "ПИРО-Вълчедръм-2021-2027-Окончателен-след-корекции-РИОСВ.pdf"
Reshenie__17.pdf 973 Изтегли документ с име "Reshenie__17.pdf"
ПИРО-Вълчедръм-2021-2027-Финал.pdf 1308 Изтегли документ с име "ПИРО-Вълчедръм-2021-2027-Финал.pdf"
Formular-Obratna-Vrazka-Obsujdane-PIRO.doc 540 Изтегли документ с име "Formular-Obratna-Vrazka-Obsujdane-PIRO.doc"
СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ЗА ПЕРИОДА 2021.docx 473 Изтегли документ с име "СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ЗА ПЕРИОДА 2021.docx"

Потърсете в сайта

Анкета