Декларации и регистри по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 31.08.2021 00:00
- Регистър служители - Община Вълчедръм

- Регистър служители - кметство с.Мокреш

- Регистър служители - кметство сазград

- Регистър служители - кметство с.Септемврийци

- Регистър служители - кметство с.Златия

- Регистър служители - кметство с.Черни връх

- Регистър служители - кметство с.Долни Цибър


Списък на лицата, които не са подали декларации в срок 2020 г. 
Списък на лицата, които не са подали декларации в срок 2019 г. 
- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок 2018 г. 


РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество

Вх.№  Дата  Име и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35,ал.1,т.1   Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
 1 20.04.2018г.  Григор * Владимиров  Архитект Община Вълчедръм  Тук      
 2 11.05.2018г.  Райка * Елкина-Ценова  младши експерт "Общинска собственост и екология"    Тук    
11.05.2018г.   Любимка * Копривчина  младши експерт "СД и МКБППМН"     Тук    
11.05.2018г.   Мария * Николова   специалист"ЕСГРАОН, гражданско състояние и деловодство"    Тук    
11.05.2018г.  Стела * Риджолска   старши специалист "ЕСГРАОН,гражданско състояние и деловодство"   Тук     
Заличен на основание чл.5 от НОРИПДУКИ    
 11.05.2018  Мая*Конярска старши специалист "Финонсово обслужване"     Тук    
11.05.2018г.   Румяна * Ценова-Ценкова  главен експерт "ЗОП,инвестиционна политика и проекти"   Тук    
11.05.2018г.  Камелия * Рачина  главен инспектор МДТ    Тук    
10  11.05.2018г. Веселка *Лепнийска  старши специалист "касиер-събирач МДТ"     Тук    
11  11.05.2018г. Вяра * Тулина   старши специалист "Общинска техническа служба и обществени поръчки"   Тук     
12  11.05.2018г. Галя * Чернева   специалист "Геодезическо звено и техник"   Тук    
13 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
14  11.05.2018г.   Наталия * Маринова старши специалист кметство с.Златия    Тук     
15  Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ  
16  14.05.2018г.   Даниела * Минкова младши експерт "Управленски и инф.технологии"    Тук    
17  14.05.2018г.   Силвия * Гуглина старши специалист "ЕСГРАОН,гражданско състояние, деловодство и архив"     Тук    
18  14.05.2018г.   Анита*Гаврилова-Димитрова специалист"Деловодство и архив"    Тук    
19  14.05.2018г.  Лидия * Цифудина  старши специалист "ТРЗПП"    Тук     
20   14.05.2018г.  Цецка * Ангова  старши счетоводител МДТ   Тук    
21  14.05.2018г.   Слави * Пачкин главен експрет"Бюджет и финанси"     Тук    
22  14.05.2018г.   Антоанета * Копривчина старши  специалист касиер    Тук    
23  14.05.2018г.  Ирена * Курташева  старши  специалист кметство с.Долни Цибър    Тук    
24  Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
25  14.05.2018г.  Цветелина * Парчина   специалист" касиер -събирач МДТ"   Тук    
26  14.05.2018г.  Иванка * Горчова  старши специалист кметство с.Септемврийци    Тук    
27  Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ   
28  14.05.2018  Елза * Александрова   старши  специалист кметство с.Долни Цибър   Тук    
29  14.05.2018  Диана * Алексиева директор дирекция "Финанси и граждско състояние"   Тук    
30  15.05.2018г.   Камелия * Савова  секретар община Вълчедръм     Тук     
31  15.05.2018г.  Йорданка * Парчина  старши специалист "Човешки ресурси и ССИ"    Тук    
32  15.05.2018г.   Василка * Харалампиева  специалист кметство с.Черни връх    Тук    
33  Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
34  Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ  
35  15.05.2018г.   Иван * Маринов  старши специалист кметство с.Долни Цибър   Тук    
36  15.05.2018г.   Генчо * Димитров старши специалист кметство с.Долни Цибър    Тук    
37  15.05.2018г.  Наташа * Мустачкова   Главен експерт "Финансово стопанско обслужване"   Тук     
38  Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ  
39  Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
40  15.05.2018г.  Патриция * Борисова  Кметски наместник с.Ботево   Тук     
41  15.05.2018г.   Велизар * Захариев Кметски наместник с.Бъзовец    Тук     
42  15.05.2018г.   Росица * Генадиева старши специалист кметство с.Мокреш    Тук     
43  Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ   
44  Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
45  Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
46 01.06.2018г.   Мая * Димитрова  директор ДГ"Щастливо детство"с.Долни Цибър   Тук    
47  04.06.2018г.  Божидар *Гуглин  директор Общинско предприятие    Тук    
48  04.06.2018г.  Румяна *Главшина  директор ДГ"Патиланци"    Тук     
49   04.06.2018г. Малина * Иванова директор ДГ"Мечо Пух"с.Златия   Тук     
50  05.06.2018г.  Румяна * Миронова   главен експерт "АПИО"   Тук     
51   05.06.2018г.  Валя * Аркова  Финансов контрольор     Тук     
52   05.06.2018г. Илушка * Видина   директор ДГ"Калинка" с.Сетемврийци   Тук    
53  05.06.2018г.  Радостина * Захариева   директор дирекция "АПИФСО"   Тук     
54   06.06.2018г. Наташа * Цанина  директор ЦПЛР-ОДК     Тук     
55  07.06.2018г.   Боряна * Савова  директор ДГ"Светулка" с.Мокреш   Тук    
56  07.06.2018г.  Елена * Декина   управител  Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения   Тук    
57  08.06.2018г.  Анета * Филипова  директор ДГ"Слънчице"    Тук    
58 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ      
59  11.07.2018г. Красимира *
Димитрова 
специалист" касиер -
събирач МДТ" 
Тук       
60  11.07.2018г.  Красимира *
Димитрова 
специалист" касиер -
събирач МДТ" 
  Тук    
61 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
62 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
63 31.10.2018 г. Десислава * Петруняшева Специалист"Програми за временна заетост" Тук      
64 31.10.2018 г. Десислава * Петруняшева Специалист"Програми за временна заетост"   Тук    
65 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
66 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
 67 08.02.2019г. Иван * Бонов гл.експерт ЗОП, инвестиоционна политика и проекти Тук      
68 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
69 01.03.2019г. Иван * Бонов гл.експерт ЗОП, инвестиоционна политика и проекти   Тук    
70 11.03.2019г. Стефка * Попова Специалист "ПВЗ"  Тук      
71 Заличен на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
72 22.03.2019г. Стефка * Попова Специалист "ПВЗ"    Тук    
73 Заличен на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
74 30.04.2019г. Камелия * Рачина  Главен инспектор МДТ     Част I    
75 02.05.2019г. Мая * Конярска  Старши специалист "Финансово обслужване"    Част I     
76 02.05.2019г. Йорданка * Парчина  старши специалист "Човешки ресурси и ССИ"     Част I    
77 03.05.2019г. Веселка * Лепнийска  старши специалист касиер-събирач     Част I    
78 03.05.2019г. Цецка * Ангова  старши счетоводител МДТ    Част I     
79 08.05.2019г.  Радостина * Захариева директор на дирекция"АПИФСО"    Част I     
80 08.05.2019г. Златка * Такова  младши експерт "ЗОП,инвестиционна политика и проекти"    Част I     
81 08.05.2019г. Вяра * Тулина   Старши специалист "Общинска техническа служба и обществени поръчки"   Част I     
82 08.05.2019г. Антоанета * Копривчина  старши специалист касиер    Част I     
83 08.05.2019г. Галя * Чернева  специалист "Геодезическо звено и техник"     Част I    
84 08.05.2019г. Стела * Риджолска  старши специалист "ЕСГРАОН,гражданско състояние и деловодство"     Част I    
85 08.05.2019г. Мария * Николова  специалист"ЕСГРАОН, гражданско състояние и деловодство"    Част I     
86 08.05.2019г. Цветелина * Парчина   специалист" касиер -събирач МДТ"   Част I     
87 09.05.2019г. Райка* Елкина-Ценова  младши експерт "Общинска собственост и екология"    Част I     
88 09.05.2019г.  Красимира * Димитрова специалист "касиер -събирач МДТ"     Част I    
89 09.05.2019г. Румяна * Миронова  главен експерт "АПИО"    Част I     
90 09.05.2019г. Боряна * Савова   директор ДГ "Светулка" с.Мокреш   Част I     
91 09.05.2019г.  Лидия * Цифудина старши специалист "ТРЗПП"    Част I     
92 09.05.2019г. Божидар * Гуглин  директор Общинско предприятие    Част I     
93 09.05.2019г. Мая * Димитрова  директор ДГ"Щастливо детство"с.Долни Цибър    Част I     
94 09.05.2019г. Наташа * Мустачкова  Главен експерт "Финансово стопанско обслужване"    Част I     
95 09.05.2019г. Даниела * Минкова  младши експерт "УИТ"    Част I     
96 10.05.2019г. Румяна * Главшина  директор ДГ"Патиланци"    Част I     
97 Заличен на основание чл.5 от НОРИПДУКИ   
98 10.05.2019г. Патриция * Борисова   Кметски наместник с.Ботево   Част I      
99 10.05.2019г. Анета * Филипова  директор ДГ"Слънчице"    Част I      
100 10.05.2019г. Диана * Алексиева   директор дирекция "Финанси и граждско състояние"   Част I      
101 10.05.2019г. Виолета * Георгиева  директор на дирекция"ТРУППХД"    Част I      
102 10.05.2019г. Илушка * Видина  директор ДГ"Калинка" с.Сетемврийци    Част I     
103 10.05.2019г. Камелия * Савова  секретар община Вълчедръм    Част I      
104 10.05.2019г. Малина * Иванова  директор ДГ"Мечо Пух"с.Златия    Част I      
105 13.05.2019г. Слави * Пачкин  главен експрет"Бюджет и финанси"    Част I     
106 13.05.2019г. Анита * Гаврилова-Димитрова   специалист"Деловодство и архив"   Част I      
107 Заличен на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
108 13.05.2019г. Силвия * Гуглина  старши специалист "ЕСГРАОН,гражданско състояние, деловодство и архив"    Част I      
109 13.05.2019г. Елена * Декина   управител Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения   Част I      
110 13.05.2019г. Велизар * Захариев  Кметски наместник с.Бъзовец    Част I      
111 13.05.2019г. Любимка * Копривчина   младши експерт"СД и МКБППМН"   Част I      
112 15.05.2019г. Наташа * Цанина   директор ЦПЛР-ОДК    Част I      
113 Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ    
114 Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
115 Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ   
116 06.08.2019г. Валя * Аркова Младши експерт "ЗОП,инвестиционна политика и проекти" Тук       
117 26.08.2019г. Валя * Аркова Младши експерт "ЗОП,инвестиционна политика и проекти"   Тук    
118 09.09.2019г. Бойка * Рачина Младши експерт "Образование, култура и спорт" Тук      
119 16.09.2019г. Бойка * Рачина Младши експерт "Образование, култура и спорт"   Тук    
120 10.10.2019г. Светлана * Найденова Старши специалист "Информационни технологии" Тук      
121 11.10.2019г. Светлана * Найденова Старши специалист "Информационни технологии"   Тук    
122 18.11.2019г. Миглена * Станимирова заместник-кмет на община Тук      
123
Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
124
 Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
125 17.12.2019г. Веселин * Николов Кметски наместник с.Горни Цибър  Тук      
126 17.12.2019г. Веселин * Николов  Кметски наместник с.Горни Цибър   Тук    
127 17.12.2019г. Лидия * Цифудина старши специалист "ТРЗПП"        Тук 
128 Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
129 06.04.2020г. Васил * Борисов Кметски наместник с.Игнатово Тук      
130 04.05.2020г. Васил * Борисов Кметски наместник с.Игнатово   Тук    
131 04.05.2020г. Веселка * Лепнийска Старши специалист "касиер-събирач МДТ"   Част I    
132 15.05.2020г. Стефка * Попова Специалист"УК и ОМП"   Част I    
133 18.05.2020г. Даниела * Минкова Младши експерт "Управленски и инф.технологии"   Част I    
134 21.05.2020г. Антоанета * Копривчина Старши специалист касиер   Част I    
135 21.05.2020г. Наташа * Мустачкова Главен експерт "Финансово стопанско обслужване"   Част I    
136 21.05.2020г. Йорданка * Парчина Старши специалист "Човешки ресурси и ССИ"   Част I    
137 21.05.2020г. Камелия * Рачина Главен инспектор МДТ   Част I    
138 22.05.2020г. Наташа * Цанина Директор ЦПЛР-ОДК   Част I    
139 22.05.2020г. Илушка * Видина Директор ДГ"Калинка" с.Сетемврийци   Част I    
140 22.05.2020г. Мая * Конярска Старши специалист "Финансово обслужване"   Част I    
141 27.05.2020г Цветелина * Парчина Специалист "Касов салон"   Част I    
142 27.05.2020г Елена * Декина Управитиел ДПЛСН   Част I    
143 27.05.2020г Малина * Иванова Директор ДГ"Мечо Пух"с.Златия   Част I    
144 28.05.2020г. Цецка * Ангова старши счетоводител МДТ   Част I    
145 28.05.2020г. Райка * Елкина-Ценова Младши експерт "Общинска собственост и екология"   Част I    
146 28.05.2020г. Боряна * Савова Директор ДГ"Светулка"с.Мокреш   Част I    
147 29.05.2020г. Веселин * Николов Кметски наместник с.Горни Цибър   Част I    
148 29.05.2020г. Радостина * Захариева Директор на дирекция"АПИФСО"   Част I    
149 03.06.2020г. Камелия * Савова Секретар на община Вълчедръм   Част I    
150 03.06.2020г. Румяна * Миронова Главен експерт"АПИО"   Част I    
151 03.06.2020г. Десислава * Петруняшева Специалист"Програми за временна заетост"   Част I    
152 03.06.2020г. Патриция * Борисова Кметски наместник с.Ботево   Част I    
153 03.06.2020г. Велизар * Захариев Кметски наместник с.Бъзовец   Част I    
154 03.06.2020г. Мария * Николова Специалист"ЕСГРАОН, гражданско състояние и деловодство"   Част I    
155 03.06.2020г. Силвия * Гуглина Старши специалист "ЕСГРАОН, гражданско състояние и деловодство и архив"   Част I    
156 03.06.2020г. Стела * Риджолска Старши специалист "ЕСГРАОН, гражданско състояние и деловодство"   Част I    
157 03.06.2020г. Анита * Гаврилова-Димитрова Специалист"Деловодство и архив"   Част I    
158 03.06.2020г. Светлана * Найденова Старши специалист "Информационни технологии"   Част I    
159 03.06.2020г. Мая *Димитрова Директор ДГ"Щастливо детство"с.Долни Цибър   Част I    
160 05.06.2020г. Златка * Такова Финансов контрольор   Част I    
161 09.06.2020г. Бойка * Рачина Младши експерт "Образование, култура и спорт"   Част I    
162 09.06.2020г. Иван * Бонов Главен експерт "ЗОП,инвестиционна политика , програми и проекти"   Част I    
163 09.06.2020г. Божидар * Гуглин Директор "Общинско предприятие"   Част I    
164 11.06.2020г. Анета * Филипова директор ДГ"Слънчице"   Част I    
165 11.06.2020г. Галя * Чернева Специалист "Геодезическо звено и техник"   Част I    
166 11.06.2020г. Вяра * Тулина Старши специалист "Общинска техническа служба и обществени поръчки"   Част I    
167 12.06.2020г. Румяна * Главшина Директор ДГ "Патиланци"   Част I    
168 12.06.2020г. Валя * Аркова Младши експерт "ЗОП,инвестиционна политика, програми и проекти"   Част I    
169 12.06.2020г. Лидия * Цифудина Старши специалист "ТРЗПП"   Част I    
170 12.06.2020г. Любимка * Копривчина Младши експерт"СД и МКБППМН"   Част I    
171 12.06.2020г. Красимира * Димитрова Специалист "касиер -събирач МДТ"   Част I    
172 12.06.2020г. Слави * Пачкин Главен експерт"Бюджет"   Част I    
173 12.06.2020г. Диана * Алексиева Директор дирекция "Финанси и граждско състояние"   Част I    
174 12.06.2020г. Виолета * Георгиева Директор дирекция "ТРУППХД"   Част I    
175 28.10.2020г. Сашка * Тоскина ВрИД Управител ДПЛСН Тук Tук
176 28.10.2020г. Сашка * Тоскина ВрИД Управител ДПЛСН
177 27.04.2021г Румяна * Миронова Главен експерт" АПИО" Част I
178 27.04.2021г Даниела  *   Минкова младши експерт "Управленски и информационни технологии" Част I
179 27.04.2021г Камелия * Савова Секретар на община Вълчедръм Част I
180 27.04.2021г Йорданка *  Парчина Старши специалист "Човешки ресурси" Част I
181 27.04.2021г Златка  *  Такова Финансов контрольор Част I
182 27.04.2021г Цветелина  *   Парчина Специалист "Касов салон" Част I
183 27.04.2021г Десислава *  Петруняшева Специалист "Програми за временна заетост" Част I
184 27.04.2021г Светлана * Найденова Старши специалист "Информационни технологии" Част I
185 27.04.2021г Мария *  Николова Специалист"ЕСГРАОН, гражданско състояние и деловодство" Част I
186 28.04.2021г Лидия * Цифудина Старши специалист "ТРЗПП" Част I
187 28.04.2021г Диана *  Алексиева Директор дирекция "Финанси и граждско състояние" Част I
188 28.04.2021г Виолета * Георгиева Директор дирекция "ТРУППХД" Част I
189 29.04.2021г Анета * Филипова Директор ДГ"Слънчице" Част I
190 29.04.2021г Стефка *  Попова Специалист "УК, ОМП и ССИ" Част I
191 05.05.2021г. Стела  *  Риджолска Старши специалист "ЕСГРАОН, гр.състояние и деловодство" Част I
192 05.05.2021г. Иван *  Бонов Главен експерт "ЗОП,инвестиционна политика , програми и проекти" Част I
193 07.05.2021г. Божидар * Гуглин Директор "Общинско предприятие" Част I
194 10.05.2021г. Васил * Борисов Кметски наместник с.Игнатово Част I
195 10.05.2021г. Веселка * Лепнийска Старши специалист "касиер събирач МДТ" Част I
196 11.05.2021г. Радостина *  Захариева Директор дирекция "АПИФСО" Част I
197 11.05.2021г. Веселин * Николов Кметски наместник с.Горни Цибър Част I
198 11.05.2021г. Любимка  * Копривчина младши експерт"СД и МКБППМН" Част I
199 11.05.2021г. Галя *  Чернева Специалист "Геодезическо звено и техник" Част I
200 11.05.2021г. Румяна * Главшина Директор ДГ"Патиланци" Част I
201 12.05.2021г. Патриция *  Борисова Кметски наместник с.Ботево Част I
202 12.05.2021г. Велизар  *  Захариев Кметски наместник с.Бъзовец Част I
203 12.05.2021г. Мая * Конярска Старши специалист "Финансово обслужване" Част I
204 12.05.2021г. Слави  *   Пачкин Главен експерт " Бюджет и финанси" Част I
205 13.05.2021г. Райка * Елкина-Ценова Младши експерт "Общинска собственост и екология" Част I
206 13.05.2021г. Наташа * Цанина Директор ЦПЛР-ОДК  Част I
207 13.05.2021г. Мая *Димитрова  Директор ДГ"Щастливо детство"с.Долни Цибър Част I
208 13.05.2021г. Камелия  *   Рачина Главен инспектор МДТ Част I
209 13.05.2021г. Цецка * Ангова Старши счетоводител МДТ Част I
210 13.05.2021г. Антоанета *   Копривчина Старши специалист касиер Част I
211 13.05.2021г. Боряна  *  Савова Директор ДГ"Светулка" Част I
212 13.05.2021г. Бойка * Рачина Младши експерт "Образование, култура и спорт" Част I
213 13.05.2021г. Силвия *  Гуглина Старши специалист "ЕСГРАОН, гражданско състояние и деловодство и архив" Част I
214 13.05.2021г. Анита  *  Гаврилова-Димитрова Специалист "Деловодство и архив" Част I
215 13.05.2021г. Наташа * Мустачкова Главен експерт "Финансово стопанско обслужване" Част I
216 13.05.2021г. Ралица * Иванова Директор ДГ"Мечо Пух"с.Златия Част I
217 14.05.2021г. Красамира * Димитрова  Специалист касиер-събирач МДТ Част I
218 14.05.2021г. Валя  *   Аркова Младши експерт "ЗОП,инвестиционна политика, програми и проекти" Част I
219 14.05.2021г. Илушка  *  Видина Директор ДГ"Калинка" с.Сетемврийци Част I
220 14.05.2021г. Елена  *  Здравкова Управитиел ДПЛСН Част I
221 14.05.2021г. Вяра *  Тулина Старши специалист "Общинска техническа служба и обществени поръчки" Част I
222 04.08.2021г. Невина *  Симеонова Специалист "касиер-събирач МДТ" Тук
223 16.08.2021г. Невина *  Симеонова Специалист "касиер-събирач МДТ" Тук
224 18.08.2021г Камелия * Савова Секретар на община Вълчедръм Тук
225 17.01.2022г. Дияна * Петрова Специалист "Финансово обслужване" Тук 
226 24.01.2022г. Дияна * Петрова Специалист "Финансово обслужване" Тук
РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество кметство с.Мокреш

 Вх.№ Дата  Име,презиме и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1  Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2   Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
15.05.2018г.   Росица * Генадиева старши специалист кметство с.Мокреш     Тук    
 2  15.05.2018г.  Светла * Петрова  старши специалист кметство с.Мокреш    Тук     
3 10.05.2019г.   Росица * Генадиева  старши специалист кметство с.Мокреш    Част I     
4 Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ    
5 25.06.2019г.  Камелия * Михайлова  специалист кметство с.Мокреш  Тук       
6 25.06.2019г. Камелия * Михайлова  специалист кметство с.Мокреш     Тук     
7 04.06.2020г. Камелия * Михайлова специалист кметство с.Мокреш    Част I    
8 04.06.2020г. Росица * Генадиева старши специалист кметство с.Мокреш   Част I    
9 12.05.2021г. Камелия * Михайлова специалист кметство с.Мокреш  Част I
10 12.05.2021г. Росица * Генадиева специалист кметство с.Мокреш  Част I
11 03.09.2021г. Събина  *  Николова специалист кметство с.Мокреш  Тук
12 17.09.2021г.  Събина  *  Николова специалист кметство с.Мокреш  Тук


РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество кметство с.Разград

 Вх.№ Дата  Име,презиме и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1   Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2   Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
    Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ    
5 24.02.2020г. Маргарита * Георгиева Специалист Кметство с.Разград Тук      
6 28.02.2020г. Маргарита * Георгиева Специалист Кметство с.Разград   Тук    
7 12.05.2021г. Маргарита * Георгиева Специалист Кметство с.Разград Част I РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество кметство с.Септемврийци

 Вх.№ Дата  Име,презиме и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1   Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2   Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
14.05.2018г.    Иванка * Горчова  старши специалист кметство с.Септемврийци    Тук    
Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
4 01.03.2019г. Павлина * Бойчова Специалист с.Септемврийци Тук      
5 01.03.2019г. Павлина * Бойчова Специалист с.Септемврийци   Тук    
6 13,05,2019г. Иванка * Горчова  старши специалист кметство с.Септемврийци   Част I     
7 09.06.2020г. Павлина * Бойчова Специалист с.Септемврийци   Част I    
8 09.06.2020г. Иванка * Горчова старши специалист кметство с.Септемврийци   Част I    
9 12.05.2021г. Павлина * Бойчова Специалист с.Септемврийци Част I 
10 12.05.2021г. Иванка * Горчова старши специалист кметство с.Септемврийци Част I РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество кметство с.Златия

 Вх.№ Дата  Име,презиме и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1   Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2   Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
11.05.2018г.    Наталия * Маринова старши специалист кметство с.Златия     Тук    
 2 Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
3 Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ   
4 10.05.2019г.  Наталия * Маринова  старши специалист кметство с.Златия        
5 13.12.2019г. Даниела * Макензенова Старши специалист кметство с.Златия Тук      
6 13.12.2019г. Даниела * Макензенова Старши специалист кметство с.Златия   Тук    
7 29.05.2020г. Наталия * Маринова старши специалист кметство с.Златия   Част I    
8 29.05.2020г. Даниела * Макензенова Старши специалист кметство с.Златия   Част I    
9 07.05.2021г. Наталия * Маринова Старши специалист кметство с.Златия Част I
10 07.05.2021г. Даниела * Макензенова Старши специалист кметство с.Златия Част IРЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество кметство с.Черни връх

 Вх.№ Дата  Име,презиме и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1  Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2   Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
 1  15.05.2018г.  Василка * Харалампиева  специалист кметство с.Черни връх    Тук     
 2  08.05.2019г. Василка * Харалампиева    специалист кметство с.Черни връх    Част I     
3 29.05.2020г. Василка * Харалампиева специалист кметство с.Черни връх   Част I    
4 12.05.2021г. Василка * Харалампиева специалист кметство с.Черни връх Част I
5 21.06.2021г. Евелина * Ценкова специалист 0.5  кметство с.Черни връх
6 29.06.2021 г. Евелина * Ценкова специалист 0.5  кметство с.Черни връх ТукРЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество кметство с.Долни Цибър

 Вх.№ Дата  Име,презиме и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1  Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2   Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
 14.05.2018г.  Ирена * Курташева  старши специалист кметство с.Долни Цибър     Тук    
2 14.05.2018г.   Елза * Александрова   старши специалист кметство с.Долни Цибър    Тук    
3 15.05.2018г.  Иван * Маринов старши специалист кметство с.Долни Цибър   Тук     
4 15.05.2018г.  Генчо * Димитров специалист кметство с.Долни Цибър    Тук    
5 09.05.2019г. Генчо * Димитров специалист кметство с.Долни Цибър    Част I     
6 09.05.2019г. Иван * Маринов старши специалист кметство с.Долни Цибър    Част I     
7 10.05.2019г. Елза * Александрова  старши специалист кметство с.Долни Цибър    Част I     
8 10.05.2019г. Ирена * Курташева  старши специалист кметство с.Долни Цибър    Част I     
9 02.06.2020г. Иван * Маринов старши специалист кметство с.Долни Цибър   Част I    
10 02.06.2020г. Елза * Александрова старши специалист кметство с.Долни Цибър   Част I    
11 02.06.2020г. Ирена * Курташева старши специалист кметство с.Долни Цибър   Част I    
12 02.06.2020г. Генчо * Димитров специалист кметство с.Долни Цибър   Част I    
13 23.04.2021г. Елза * Александрова старши специалист кметство с.Долни Цибър Част I
14 07.05.2021г. Ирена * Курташева старши специалист кметство с.Долни Цибър Част I
15 07.05.2021г. Иван * Маринов старши специалист кметство с.Долни Цибър Част I
16 07.05.2021г. Генчо * Димитров специалист кметство с.Долни Цибър Част I

Наименование Брой тегления
D_Petrova.pdf 3 Изтегли документ с име "D_Petrova.pdf"
Diana_t-2, str_1_002.pdf 1 Изтегли документ с име "Diana_t-2, str_1_002.pdf"
Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_Kmetstv_Mokrech.xlsx 45 Изтегли документ с име "Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_Kmetstv_Mokrech.xlsx"
Sabin_str.1_002.pdf 50 Изтегли документ с име "Sabin_str.1_002.pdf"
Sabina_t.1.pdf 51 Изтегли документ с име "Sabina_t.1.pdf"
K_Savova_str.1_002.pdf 44 Изтегли документ с име "K_Savova_str.1_002.pdf"
Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_adm -NOV.xlsx 63 Изтегли документ с име "Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_adm -NOV.xlsx"
Nevina_t=1.pdf 69 Изтегли документ с име "Nevina_t=1.pdf"
N_Simeonova_str1_002.pdf 82 Изтегли документ с име "N_Simeonova_str1_002.pdf"
Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_adm -NOV.xlsx 76 Изтегли документ с име "Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_adm -NOV.xlsx"
NOV_Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_Kmetstvo_Cherni_vrax.xlsx 76 Изтегли документ с име "NOV_Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_Kmetstvo_Cherni_vrax.xlsx"
Evelina,t.1_002.pdf 92 Изтегли документ с име "Evelina,t.1_002.pdf"
Spisak_chl_3_al_8_2020.pdf 104 Изтегли документ с име "Spisak_chl_3_al_8_2020.pdf"
Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_Kmetstv_Razgrad.xlsx 87 Изтегли документ с име "Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_Kmetstv_Razgrad.xlsx"
Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_Kmetstv_Mokrech.xlsx 98 Изтегли документ с име "Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_Kmetstv_Mokrech.xlsx"
Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_Kmetstv_Zlatia.xlsx 83 Изтегли документ с име "Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_Kmetstv_Zlatia.xlsx"
Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_Kmetstv_Septemvriici.xlsx 85 Изтегли документ с име "Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_Kmetstv_Septemvriici.xlsx"
Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_Kmetstvo_Cherni_vrax.xlsx 94 Изтегли документ с име "Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_Kmetstvo_Cherni_vrax.xlsx"
Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_Kmetstvo_D_gibar.xlsx 89 Изтегли документ с име "Reg_Dekl_ZPKONPI_Chl.35_al_1_Kmetstvo_D_gibar.xlsx"
С.Тоскина т.1.pdf 2031 Изтегли документ с име "С.Тоскина т.1.pdf"
Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2_S_Toskina_str_1.pdf 2324 Изтегли документ с име "Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2_S_Toskina_str_1.pdf"
  1. Декларации и регистри по ЗПКОНПИ - Текуща страница

Потърсете в сайта

Анкета