Административно обслужване

Дата на публикуване: 10.01.2022 00:00

Хaрта на клиента на Общинска администрация - Вълчедръм

Анкетна карта за измерване удовлетвореността на потребителите на aдминистративни услуги на Община Вълчедръм


Харта на клиента/потребителя

(утвърдена със Заповед № 1620/21.12.2021 г. на Кмета на община Вълчедръм)


Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване съгласно разпоредбите на Наредбата за административното обслужване.

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:


Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

Ø  Лесен достъп с обществен транспорт до ЦАО: гр. Вълчедръм, ул. „България“ № 18-20

ЦАО е разположен в сградата на Община Вълчедръм в центъра на града

Ø  Паркиране

Безплатен паркинг в близост до сградата

Ø  Удобно работно време

От 8,00 до 18,00 часа

Ø  Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за

 • Работно времe
 • Гишетата за заявяване и получаване на документи
 • Информацията за услугите

Ø  За клиенти със специфични потребности

 • ЦАО е на партера в сградата на Община Вълчедръм
 • Място за придвижване с инвалидни колички, детски колички и др.

Ø  В ЦАО на Ваше разположение са

Столове, маси и пособия за попълване на документи, питейна вода и възможност за ползване на тоалетна, безплатен интернет, възможност за сканиране, копиране и принтиране


Добра информираност, бърза и лесна комуникация

Ø  Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат

 

 •   Любезно, с лично отношение, уважение и търпение при спазване на конфиденциалност

Ø  Информация за услугите ни ще намерите

 • На интернет страницата ни, в секция „Административно обслужване“, където може да заявите желаната от Вас услуга електронно
 • На място в ЦАО: на информационното табло, до което ще намерите и лесни и опростени образци за услугите на хартиен носител: по видове услуги, с    лесни и опростени образци 
 • По телефон на стационарен телефон 09744/21 30

Ø  Съдействие на място в ЦАО ще получите от

 •  Нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:
 1. ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването
 2. ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването

Ø  В секция „Най-често задавани въпроси“ на нашата интернет страница

 •   Ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси
 •   Можете да зададете въпрос: ще Ви отговорим и ще публикуваме отговора

Ø  Активен Facebook профил

 •   На страницата ни във Facebook ще откриете интересна информация за нашите активности, както и архивни документи; пишете ни в Messanger.

 

Предимства на обслужването

Ø  Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер

 •  За устни запитвания на място или по телефона - на момента
 •  Ако е необходима допълнителна проверка - в рамките на 15 минути
 •  За писмени запитвания - в рамките на следващия работен ден 

Ø  Бързо обслужване

В рамките на 15 минути:

•         ще приемем Вашите документи

•         ще Ви предоставим готовите документи

•         ако е необходимо, ще извършим и консултация с експерт по услугата

Ø  Ще ви обслужим само на едно гише

В ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга:

•         да посещавате повече от едно гише

•         да посещавате два пъти едно и също гише

Ø  Ще Ви предоставим услугата веднага, когато

Заявлението съдържа необходимите за разглеждането му данни, информация и документи и/или е въз основа на общо или служебно известни факти или законови презумпции

•         естеството на услугата го позволява

Ø  Проверете статуса на Вашата услуга онлайн

 

ü  На стационарен телефон 09744/21 30 и посочете входящия номер

Ø  Ще Ви уведомим за готовия резултат от услугата

Когато заявените от Вас документи са готови, включително предсрочно, ще Ви уведомим на посочени от Вас координати – телефон, електронна поща

 

Моля, информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

 

На място в ЦАО

Ø  Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО

 •  Обърнете се към служителите ни в ЦАО
 •  Поискайте да Ви насочат и свържат с експерта по казуса
 •  При необходимост, обърнете се към Секретаря на община


Пишете ни

Ø  Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор

 •  Пощенски адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България“ № 18-20
 •  Електронен адрес: kmet@valchedram.bg 
 •  Messanger
 •  в обозначената кутия в ЦАО


Обадете ни се

Ø  Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате

 •  ЦАО на стационарни телефони:

·      09744/21 30 – деловодство и гражданско състояние

·      09744/33 20 – ТСУ

·      09744/23 54 – местни данъци и такси

 •  Секретар на община: мобилен телефон 0885954433


Приемен ден на Кмета на
община

Ø  Всяка сряда в рамките на работното време

Запишете си час на телефонен номер 09744/34 06

 


Информация за Вашата удовлетвореност

Ø  Всяка година, до 1 март в секция „Административно обслужване“ ще намерите публикуван

 Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

•         получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка

•         резултатите от измерването на удовлетвореността Ви

•         предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване

 

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!В Община Вълчедръм са въведени унифицирани образци и документи за предоставянето на 16 от най-често заявяваните общински административни услуги, одобрени с Постановление на Министерски съвет № 172/11.07.2019 г. (обн., ДВ бр. 56/16.07.2019 г.) за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване.


Информация, съгласно чл. 5, ал. 4 от Закона за електронното управление:

При заявяването на електронна административна услуга е осигурена възможност на гражданите и организациите да се идентифицират чрез следните средства за електронна идентификация със съответните нива на осигуреност:

Вход с КЕП – Ниво на осигуреност „Високо“

Вход с Облачен КЕП – Ниво на осигуреност „Високо“

Вход с е-Автентикация – Ниво на осигуреност „Високо“


Ниво на предоставяне на услугите по електронен път:

Двустранна комуникация: заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите (III-то ниво) за следните услуги:

 

Група услуги

Пореден номер

Наименование на услугата

1.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

2

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

3

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

3.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

4

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца.

4.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

5

 

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

5.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

6

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

6.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

14

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

7.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

17

2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

8.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

19

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат.

9.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

21

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

10.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

23

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

11.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

27

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

12.

Административно-технически услуги по Устройство на територията

1

2027 Издаване на скици на недвижими имоти

13.

Административно-технически услуги по Устройство на територията

2

2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство

14.

Административно-технически услуги по Устройство на територията

3

2082 Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

15.

Административно-технически услуги по Устройство на територията

9

2112 Издаване на разрешение за строеж

16.

Административно-технически услуги по Устройство на територията

19

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

17.

Административни услуги „Местни данъци и такси”

1

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

18.

Административни услуги „Местни данъци и такси”

3

2131 Издаване на препис от документ  за платен данък върху превозни средства

19.

Административни услуги „Местни данъци и такси”

6

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

20.

Административни услуги „Местни данъци и такси”

9

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

 


Ниво на предоставяне на услугите по електронен път за всички останали услуги:

Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво)


 


Наименование Брой тегления
HARTA_28042015.pdf 8 Изтегли документ с име "HARTA_28042015.pdf"
G.D._OUPAO.pdf 45 Изтегли документ с име "G.D._OUPAO.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета