Административно обслужване

Дата на публикуване: 27.11.2020 14:40

Административното обслужване в Община Вълчедръм се осъществява чрез Центъра за административно обслужване (ЦАО), Звено за администриране на местни данъци и такси, обозначени с указателни табели в сградата на Общината с адрес: гр. Вълчедръм, ул.“България” № 18-20.

Работното време на звената за административно обслужване на граждани е от 08,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава при условията на чл. 10, ал. 4 от Наредбата за административното обслужване до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Информация за предоставяните от Община Вълчедръм услуги може да бъде получена от:

  1. Центъра за административно обслужване на телефон: 09744/21 30;
  2. звено за администриране на местни данъци и такси на телефон: 09744/23 54;
  3. таблото за обявления в Центъра за административно обслужване и звено за администриране на местни данъци и такси на адрес гр. Вълчедръм - 3650, ул. България 18-20;
  4. рубрика “Административно обслужване” на официалната страница на Община Вълчедръм в интернет: www.valchedram.bg.

Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги са на разположение в звената за административно обслужване, както и на официалната страница на Община Вълчедръм в интернет: www.valchedram.bg.

В Община Вълчедръм са въведени унифицирани образци и документи за предоставянето на 16 от най-често заявяваните общински административни услуги, одобрени с Постановление на Министерски съвет № 172/11.07.2019 г. (обн., ДВ бр. 56/16.07.2019 г.) за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване.

Срокът за обработване и отговор на запитвания, които информират и консултират потребителите по въпроси от общ характер, е:

а) до 5 работни дни, ако запитванията са постъпили по пощата или по електронната поща;

б) веднага, или не по-късно от 20 минути, ако запитванията са устни, постъпили са на място, по телефон или чрез друг осигурен от администрацията онлайн комуникационен канал.

При посещение на потребителя на място в служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, с цел получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване времето за изчакване е не повече от 20 минути.

 

Информация, съгласно чл. 5, ал. 4 от Закона за електронното управление:

При заявяването на електронна административна услуга е осигурена възможност на гражданите и организациите да се идентифицират чрез следните средства за електронна идентификация със съответните нива на осигуреност:

Вход с КЕП – Ниво на осигуреност „Високо“

Вход с Облачен КЕП – Ниво на осигуреност „Високо“

Вход с е-Автентикация – Ниво на осигуреност „Високо“


Ниво на предоставяне на услугите по електронен път:

Двустранна комуникация: заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите (III-то ниво) за следните услуги:

 

Група услуги

Пореден номер

Наименование на услугата

1.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

2

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

3

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

3.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

4

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца.

4.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

5

 

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

5.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

6

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

6.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

14

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

7.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

17

2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

8.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

19

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат.

9.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

21

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

10.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

23

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

11.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

27

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

12.

Административно-технически услуги по Устройство на територията

1

2027 Издаване на скици на недвижими имоти

13.

Административно-технически услуги по Устройство на територията

2

2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство

14.

Административно-технически услуги по Устройство на територията

3

2082 Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

15.

Административно-технически услуги по Устройство на територията

9

2112 Издаване на разрешение за строеж

16.

Административно-технически услуги по Устройство на територията

19

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

17.

Административни услуги „Местни данъци и такси”

1

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

18.

Административни услуги „Местни данъци и такси”

3

2131 Издаване на препис от документ  за платен данък върху превозни средства

19.

Административни услуги „Местни данъци и такси”

6

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

20.

Административни услуги „Местни данъци и такси”

9

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

 


Ниво на предоставяне на услугите по електронен път за всички останали услуги:

Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво)


 


Наименование Брой тегления
G.D._OUPAO.pdf 4 Изтегли документ с име "G.D._OUPAO.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Резултати:
Да :
67% Complete (success)
Не :
33% Complete (success)

2. Работното време за прием на граждани е удобно:

Резултати:
Да :
65% Complete (success)
Не :
35% Complete (success)

3. Услугата ми бе предоставена за:

Резултати:
До 10 минути :
44% Complete (success)
От 10 и 20 минути :
25% Complete (success)
Над 20 минути :
19% Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
13% Complete (success)

4. Служителите се държат вежливо и с уважение

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
53% Complete (success)
Може и по-вежливо :
35% Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
12% Complete (success)

5. Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
38% Complete (success)
Да, разбират го :
38% Complete (success)
Не, не го разбират :
6% Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
19% Complete (success)

6. Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Резултати:
Да, лесно я намерих. :
60% Complete (success)
Да :
33% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0% Complete (success)