Административно обслужване

Дата на публикуване: 10.01.2022 00:00

Хaрта на клиента на Общинска администрация - Вълчедръм

Анкетна карта за измерване удовлетвореността на потребителите на aдминистративни услуги на Община Вълчедръм


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Административното обслужване в Община Вълчедръм се осъществява чрез Центъра за административно обслужване (ЦАО), Звено за администриране на местни данъци и такси, обозначени с указателни табели в сградата на Общината с адрес: гр. Вълчедръм, ул.“България” № 18-20.

Работното време на звената за административно обслужване на граждани е от 08,00 ч. до 18,00 ч.

В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава при условията на чл. 10, ал. 4 от Наредбата за административното обслужване до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Информация за предоставяните от Община Вълчедръм услуги може да бъде получена:

  1. на официалната страница на Община Вълчедръм в интернет: www.valchedram.bg, в секция „Административно обслужване“, където може да се заяви желаната услуга електронно;
  2. На място в ЦАО на адрес гр. Вълчедръм - 3650, ул. България 18-20: на информационното табло, до което са предоставени лесни и опростени образци за услугите на хартиен носител по видове услуги;
  3. По телефон на стационарен телефонен номер 09744/21 30.

Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги са на разположение в ЦАО, както и на официалната страница на Община Вълчедръм в интернет: www.valchedram.bg.

В Община Вълчедръм са въведени унифицирани образци и документи за предоставянето на 16 от най-често заявяваните общински административни услуги, одобрени с Постановление на Министерски съвет № 172/11.07.2019 г. (обн., ДВ бр. 56/16.07.2019 г.) за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване.

Срокът за обработване и отговор на запитвания, които информират и консултират потребителите по въпроси от общ характер, е:

  • за устни запитвания на място или по телефона - на момента;
  • ако е необходима допълнителна проверка - в рамките на 15 минути;
  • за писмени запитвания - в рамките на следващия работен ден;
  • до 3 работни дни, ако запитванията са постъпили по пощата или по електронната поща.

При посещение на потребителя на място в служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, с цел получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване времето за изчакване е не повече от 20 минути.

 
Ниво на предоставяне на услугите по електронен път:

 Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво) за следните услуги:

 

№ по ред

Група услуги

Пореден номер

Наименование на услугата

1.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

15

2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

2.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

18

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –  оригинал

3.

Административни услуги по Гражданска регистрация и актосъставяне

20

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

4.

Административни услуги „Нотариална дейност”

1

2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

5.

Административни услуги „Нотариална дейност”

2

2094 Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

6.

Административни услуги „Нотариална дейност”

3

2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

7.

Други услуги

1

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

8.

Други услуги

2

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

 

 Ниво на предоставяне на услугите по електронен път за всички останали услуги:

Извършване на сделки и/или трансакции по услуги от Ниво III включващи онлайн разплащане и доставка (IV-то ниво).
 


Наименование Брой тегления
HARTA_28042015.pdf 493 Изтегли документ с име "HARTA_28042015.pdf"
G.D._OUPAO.pdf 559 Изтегли документ с име "G.D._OUPAO.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета