Нотариална дейност

Дата на публикуване: 01.03.2022 12:55

Начини за предоставяне на услугата:

Лично в Центъра за административно обслужване.

Орган по предоставяне на услугата:

Секретар на община, Заместник-кмет, Кмет на община, Кмет на кметство, Кметски наместник.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

В 14-дневен срок пред Административен съд - Монтана по реда, посочен в Административнопроцесуалния кодекс.

Начини за извършване на плащане:    

В брой на гише в Центъра за административно обслужване.

Картово плащане чрез ПОС терминално устройство на гише в Центъра за административно обслужване.

По банков път: Обслужваща банка - БАНКА "ДСК" АД клон ВЪЛЧЕДРЪМ

IBAN: BG72STSA93008400547800

BIC: STSABGSF

Код за вид плащане за сметка 7311: 448007 (Такси за административни услуги)Административни услуги Нотариална дейност
Номер Име Информация
Услуга 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване информация
Услуга 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа информация
Услуга 2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите информация

Потърсете в сайта

Анкета