Новини


25.01.2022
Заповед № 51 на ОД Земеделие - Монтана

05.01.2022
Заповеди 37в  ЗСПЗЗ регистри 75а ППЗСПЗЗ землища в община Вълчедръм

20.12.2021
Община Вълчедръм напомня, че съгласно Закона за местните данъци и такси (чл. 116-118) за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация по образец в общината по постоянния му адрес/седалище. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на...
Потърсете в сайта

Анкета