Контакти

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

БУЛСТАТ: 000320648
Адрес: 3650 гр.Вълчедръм, ул.“България” № 18–20
тел: 09744/34-44
факс: 09744/34-06
e-mail: kmet@valchedram.bg - електронна поща, на която могат да се изпращат електронни документи
Място за паркиране - вижте тук.

Телефонен указател - Общинска администрация

Длъжност Име и фамилия тел.код номер мобилен/e-mail
Кмет на Община Иван Барзин 09744 34-44; факс:34-06 0887757990 
Заместник-кмет на Община  Миглена Станимирова 09744 22-05 0884020490
m.stanimirova@valchedram.bg
Заместник-кмет на Община  Боян Аврамов  09744  33-08  0885952264
b.avramov@valchedram.bg
Секретар на Община Камелия Савова  09744  21-38  0885954433
sekretar@valchedram.bg 
Председател на Общински съвет  Альоша Минин  09744  34-06  0887759824 
obs
@valchedram.bg
Директор на дирекция "Административно, правно, информационно и финансово-стопанско обслужване"  Радостина Захариева  09744  33-10  0886742007 
Директор на дирекция "Финанси и гражданска регистрация“ Диана Алексиева  09744  33-63  0885912315 
Директор на дирекция "Териториално развитие и устройство, програми, проекти и хуманитарни дейности"  Виолета Георгиева  09744  20-24  0885912289 
Център за административно обслужване - Деловодство, ЕСГРАОН, Гражданско състояние, Каса 6 работни места  09744  21-30  0879213262 
10 Общинска собственост Райка Елкина  09744 34-05
11  Общинска техническа служба    09744  33-20   -
12  Човешки ресурси    09744  21-67  0879213230 
13  Звено за администриране на данъчни задължения по Закона за местни данъци и такси   09744  23-54  0885130261
14  Младши експерт "Образование, култура и спорт"  Мария Николова 09744  20-16  0877695278 
15  Счетоводство/ каса   09744  22-64  0879213260 
16  Общинско предприятие    097409920 0882262551
17  Младши експерт "СД и МКБППМН"  Любимка Копривчина    0882314370
18  Ст.специалист "Информационни технологии"  Светлана Найденова  0885905888 

Телефонен указател - Кметства

№  Длъжност  Име и фамилия  тел.код  номер  мобилен/e-mail
Кмет на кметство с.Мокреш  Емил Ефремов  09747   23-77 0879213227; 0887651985
mokresh@valchedram.bg
Кмет на кметство с.Септемврийци  Светлин Маринов 09740  22-30/23-30/22-27  0888498410
septemvriici@valchedram.bg
Кмет на кметство с.Разград  Светлин Миланов 09746  22-20/22-25/23-21  0884909424
razgrad@valchedram.bg
Кмет на кметство с.Долни Цибър  Камен Димитров  09741  23-32/22-31  0879401605
dolnicibar@valchedram.bg
Кмет на кметство с.Златия  Снежина Борисова  09745  82-20/83-75  0879401698
zlatia@valchedram.bg
Кмет на кметство с.Черни връх  Замфир Борисов  09749  22-60  0879213222
chernivrah@valchedram.bg
Кметски наместник с.Горни Цибър  Веселин Николов  0899593957
gornicibar@valchedram.bg
Кметски наместник с.Игнатово  Цветан Цветанов 09745  84-15  0895702478
ignatovo@valchedram.bg
Кметски наместник с.Ботево  Патриция Борисова  09746  23-25  0879213226
botevo@valchedram.bg
10  Кметски наместник с.Бъзовец  Велизар Захариев  09740  24-52  0879068830
buzovec@valchedram.bg

Потърсете в сайта

Анкета