За общината
Община Вълчедръм, област Монтана, в първоначалния си вид като административно-териториална единица с център град Вълчедръм е създадена с Указ № 2295 на ДС на НРБ (обн. ДВ, бр.101/м.12.1978 г.) включваща населените места:
- гр. Вълчедръм,
- с. Черни връх,
- с. Септемврийци,
- с. Бъзовец,
- с. Мокреш.

В сегашният си вид община Вълчедръм е създадена с Указ № 3005 на ДС на НРБ (обн.,ДВ бр.78 /м.10.1987г.) след закриване на Златийската община и присъединяване на включените в състава й населени места към Община Вълчедръм, в т.ч.:
- с. Златия,
- с. Игнатово,
- с. Разград,
- с. Ботево,
- с. Долни Цибър,
- с. Горни Цибър.

Кметства в община Вълчедръм са:
- с. Долни Цибър,
- с. Златия,
- с. Мокреш,
- с. Разград,
- с. Септемврийци,
- с. Черни връх,
Населени места със статут на кметски наместничества са:
- с. Ботево,
- с. Бъзовец,
- с. Горни Цибър,
- с. Игнатово.
Потърсете в сайта
Анкета
Служителите разбират моя проблем/моето запитване