За общината

Дата на публикуване: 23.12.2011 16:46
Община Вълчедръм, област Монтана, в първоначалния си вид като административно-териториална единица с център град Вълчедръм е създадена с Указ № 2295 на ДС на НРБ (обн. ДВ, бр.101/м.12.1978 г.) включваща населените места:
- гр. Вълчедръм,
- с. Черни връх,
- с. Септемврийци,
- с. Бъзовец,
- с. Мокреш.

В сегашният си вид община Вълчедръм е създадена с Указ № 3005 на ДС на НРБ (обн.,ДВ бр.78 /м.10.1987г.) след закриване на Златийската община и присъединяване на включените в състава й населени места към Община Вълчедръм, в т.ч.:
- с. Златия,
- с. Игнатово,
- с. Разград,
- с. Ботево,
- с. Долни Цибър,
- с. Горни Цибър.

Кметства в община Вълчедръм са:
- с. Долни Цибър,
- с. Златия,
- с. Мокреш,
- с. Разград,
- с. Септемврийци,
- с. Черни връх,
Населени места със статут на кметски наместничества са:
- с. Ботево,
- с. Бъзовец,
- с. Горни Цибър,
- с. Игнатово.
 
  1. Географски характеристики, местоположение и граници:
Община Вълчедръм е разположена в Западната Дунавска равнина и заема североизточната част на област Монтана. Територията на общината е 431,5 кв. км, което представлява 11,8% от общата площ на област Монтана и около 2% от територията на Северозападен район (СЗР, NUTS 2). Град Вълчедръм е разположен на 43 км от областния град Монтана и на 152 км от столицата на България - град София.
Община Вълчедръм граничи: на север – с река Дунав, на изток – с общините Козлодуй и Хайредин от област Враца, на юг и югозапад - с общините Бойчиновци и Якимово, област Монтана, на северозапад - с община Лом, област Монтана. Общината има излаз на река Дунав в района на с. Долни Цибър и с. Горни Цибър и има изградени транспортни връзки с всички съседни общини.
 
  1. Териториални и поземлени ресурси:
Около 92% от територията на община Вълчедръм се състои от земеделски и горски площи. Най-голям относителен дял заема земеделската земя – 388495 дка (90,55% при средни за страната 58%).
Таблица 2: Баланс на територията на община Вълчедръм (дка)

Общо

Земеделска

Горска

Населени места

Водни течения и водни площи

За добив на полезни изкопаеми

За транспорт и инфраструктура

429018

388495

7687

17613

14511

0

712

Източник: Национален статистически институт
 
  1. Природни условия и ресурси:
Релефът на община Вълчедръм е предимно е низинно-равнинен до хълмист. Включва ниските части на Дунавската равнина и Златията. Средната  надморска височина е около 80 м.
Равнинният характер предлага прекрасни условия за развитие на растениевъдството и за механизирана обработка на земята.
В източната половина на общината се простира западната част на обширното льосово плато Златията. На запад към долината на река Цибрица и на север към река Дунав склоновете му са стръмни. На север от него покрай брега на Дунав е разположена Цибърската низина, която представлява заливна тераса на Дунав. Нейната дължина е 10 – 11 км., а ширината – 4 км.
Климатът на Община Вълчедръм е типичен умерено-континентален.
Община Вълчедръм е богата на водни ресурси. Основна водна артерия на територията на общината е река Цибрица. Според последните анализи и проби на РИОСВ, водите на реката са чисти.
В община Вълчедръм има два функциониращи язовира:
  • Язовир с. Септемврийци с площ 381,029 дка;
  • Язовир с. Бъзовец имот с площ 55,394 дка.
Основните типове почви в община Вълчедръм се представят от следните четири групи:
  • около 86% от равнинната територия е заета от подтипа на карбонатните черноземи;
  • стабилният равнинен терен южно от гр. Вълчедръм и източно от реката е зает от подтипа – излужени черноземи – 6,3%;
  • заливната тераса на р. Цибрица е заета от ливадни почви – 2,9%;
  • стръмният наклон към десния бряг на реката е зает от силно ерозирали почви и оврази – 5,8%.
Общите продуктивни възможности на земите в този агроекологичен район се характеризират със среден агрономически бал 69, което ги причислява към бонитетната група на “добрите земи”. По пригодност за отделните основни селскостопански култури те могат да се степенуват по следния начин: най-подходящи са за лозя, по-слабо пригодни са за пшеница, ябълки, захарно цвекло, царевица, люцерна и слънчоглед с бонитетен бал от 77 до 61, т.е. причисляват се към групата на “добрите земи”. Още по-малка е пригодността им за пасища и ливади, соя и ориенталски тютюн – с бонитетен бал от 57 до 46, т.е. към групата на „средните земи”.
 

Потърсете в сайта

Анкета