Гражданска регистрация и актосъставяне

Дата на публикуване: 01.03.2022 00:00

Начини за подаване на искането/заявлението:

 • Искането/заявлението се подава от правоимащия или упълномощено от него лице лично в Центъра за административно обслужване.
 • Попълненото заявление с нотариална заверка на подписа се изпраща от правоимащия или от упълномощено от него лице чрез лицензиран пощенски оператор до Община Вълчедръм на адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20.
 • Заявлението се сканира и изпраща, подписано с универсален електронен подпис от правоимащия или от упълномощено от него лице, по електронен път на електронна поща: kmet@bg.
 • Заявлението се подава чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги, (с изключение на: 2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал, 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал, 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път), достъпен на официалната страница на Община Вълчедръм в интернет на адрес:  http://www.valchedram.bg/.
 • Заявлението се подава чрез Системата за сигурно електронно връчване в интернет на адрес: https://edelivery.egov.bg/.
 • Искането за издаване на удостоверения може да бъде и устно с изключение на удостоверението за наследници. Устното искане се отразява в протокол по образец (Приложение № 1), съгласно приложение № 1а от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, който се подписва от лицето по чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата и от длъжностното лице, което го е съставило.

Начини за получаване на услугата:

 • Лично в Центъра за административно обслужване.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от правоимащия или от упълномощено от него лице. Пощенските разходи са за сметка на заявителя.
 • По електронен път на електронна поща, посочена от правоимащия или от упълномощено от него лице.
 • Чрез Системата за сигурно електронно връчване в интернет на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

Орган по предоставяне на услугата:

Длъжностно лице по гражданско състояние.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Секретар на община.

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Кмет на община.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

В 14-дневен срок пред Административен съд - Монтана по реда, посочен в Административнопроцесуалния кодекс.

Начини за извършване на плащане:    

В брой на гише в Центъра за административно обслужване.

Картово плащане чрез ПОС терминално устройство на гише в Центъра за административно обслужване.

По банков път: Обслужваща банка - БАНКА "ДСК" АД клон ВЪЛЧЕДРЪМ

IBAN: BG72STSA93008400547800

BIC: STSABGSF

Код за вид плащане за сметка 7311: 448007 (Такси за административни услуги)

Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението/искането.

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Номер
Име Информация
Услуга 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал информация
Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес информация
Услуга 2016 Издаване на удостоверение за наследници информация
Услуга 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път информация
Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име информация
Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път информация
Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки информация
Услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат информация
Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) информация
Услуга 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал информация
Услуга 2053 Припознаване на дете информация
Услуга 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година информация
Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца информация
Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители информация
Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца информация
Услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат информация
Услуга 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес информация
Услуга 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина информация
Услуга 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение информация
Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена информация
Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес информация
Услуга 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес информация
Услуга 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение информация
Услуга 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година информация
Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина информация
Услуга 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението информация
Услуга 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) информация
Услуга 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина информация
Услуга 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България информация
Услуга 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние информация
Услуга 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи информация
Услуга 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението информация
Услуга 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние информация

Наименование Брой тегления
Pril_1_protokol_ustno_GRAO.docx 146 Изтегли документ с име "Pril_1_protokol_ustno_GRAO.docx"
 1. Гражданска регистрация и актосъставяне - Текуща страница

Потърсете в сайта

Анкета