Устройство на територията

Дата на публикуване: 01.03.2022 00:00

Начини за подаване на искането/заявлението:

 • Искането/заявлението се подава от правоимащия или упълномощено от него лице лично в Центъра за административно обслужване.
 • Попълненото заявление с нотариална заверка на подписа се изпраща от правоимащия или от упълномощено от него лице чрез лицензиран пощенски оператор до Община Вълчедръм на адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20.
 • Заявлението се сканира и изпраща, подписано с универсален електронен подпис от правоимащия или от упълномощено от него лице, по електронен път на електронна поща: kmet@valchedram.bg.
 • Заявлението се подава чрез Портала за електронни административни услуги (възможност само за определени административни услуги), достъпен на официалната страница на Община Вълчедръм в интернет на адрес: http://www.valchedram.bg/.
 • Заявлението се подава чрез Системата за сигурно електронно връчване в интернет на адрес: https://edelivery.egov.bg/.
 • Искания могат да се внасят и устно, като се отразяват в протокол (Приложение  53), който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.

Начини за получаване на услугата:

 • Лично в Центъра за административно обслужване.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от правоимащия или от упълномощено от него лице. Пощенските разходи са за сметка на заявителя.
 • По електронен път на електронна поща, посочена от правоимащия или от упълномощено от него лице.
 • Заявлението се подава чрез Системата за сигурно електронно връчване в интернет на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

Начини за извършване на плащане:    

В брой на гише в Центъра за административно обслужване.

Картово плащане чрез ПОС терминално устройство на гише в Центъра за административно обслужване.

По банков път: Обслужваща банка - БАНКА "ДСК" АД клон ВЪЛЧЕДРЪМ

IBAN: BG72STSA93008400547800

BIC: STSABGSF

Код за вид плащане за сметка 7311: 448001 (Такси за технически услуги)

Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението/искането.


Административно-технически услуги Устройство на територията
Номер Име Информация
Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти информация
Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове информация
Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа информация
Режим 2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините информация
Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория информация
Услуга 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени информация
Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти информация
Услуга 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж информация
Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране информация
Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж информация
Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот информация
Услуга 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива информация
Услуга 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект информация
Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж информация
Услуга 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ информация
Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока информация
Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план информация
Услуга 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти информация
Услуга 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях информация
Услуга 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост информация
Услуга 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите информация

 1. Устройство на територията - Текуща страница

Потърсете в сайта

Анкета