Правни и административно-технически услуги

Дата на публикуване: 01.03.2022 12:55

Начини за подаване на искането/заявлението:

 • Искането/заявлението се подава от правоимащия или упълномощено от него лице лично в Центъра за административно обслужване.
 • Попълненото заявление с нотариална заверка на подписа се изпраща от правоимащия или от упълномощено от него лице чрез лицензиран пощенски оператор до Община Вълчедръм на адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20.
 • Заявлението се сканира и изпраща, подписано с универсален електронен подпис от правоимащия или от упълномощено от него лице, по електронен път на електронна поща: kmet@bg.
 • Заявлението се подава чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги, достъпен на официалната страница на Община Вълчедръм в интернет на адрес: http://www.valchedram.bg/.
 • Заявлението се подава чрез Системата за сигурно електронно връчване в интернет на адрес: https://edelivery.egov.bg/.
 • Искания могат да се внасят и устно, като се отразяват в протокол (Приложение № 53), който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.

Начини за получаване на услугата:

 • Лично в Центъра за административно обслужване.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от правоимащия или от упълномощено от него лице. Пощенските разходи са за сметка на заявителя.
 • По електронен път на електронна поща, посочена от правоимащия или от упълномощено от него лице.
 • Чрез Системата за сигурно електронно връчване в интернет на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

Орган по предоставяне на услугата:

Кмет на община.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

В 14-дневен срок пред Административен съд - Монтана по реда, посочен в Административнопроцесуалния кодекс.Правни и административно-технически услуги
Номер Име Информация
Режим 2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията информация

Наименование Брой тегления
Pril_53_protokol_ustno.docx 110 Изтегли документ с име "Pril_53_protokol_ustno.docx"
 1. Правни и административно-технически услуги - Текуща страница

Потърсете в сайта

Анкета