Преброяване на безстопанствените кучета 2022

Дата на публикуване: 21.09.2022 16:40

Уважаеми собственици на кучета,
община Вълчедръм напомня, че съгласно Закона за местните данъци и такси (чл. 116-118) за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.,,


Отговорни длъжностни лица за преброаването:
Любимка Копривчина - Младши експерт "Стопански дейности и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните" 
Райка Елкина-Ценова - Младши експерт "Общинска собственост и екология"


- Методика на преброяването 

- Заповед № 996 /31.09.2022 г. на Кмет на община Вълчедръм за утвърждаване методиката на преброяването.

- Заповед № 997 /31.09.2022 г. на Кмет на община Вълчедръм за извършване на преброяването.

- Заповед № 1121 /20.09.2022 г. на Кмет на община Вълчедръм за извършване на преброяването.в периода от 01.09. до 30.11.2022 г


Потърсете в сайта

Анкета