Наредби

Дата на публикуване: 07.02.2023 09:00
Наредба 1 За опазване на обществения ред, комунално-битовата дейност, хигиенизирането и опазването на околната среда

Наредба 3 За реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество

           Тарифа № I към Наредба № 3

           Тарифа № I към Наредба № 3 -обновена

           Решение №99 от 14.02.2019г. по адм. дело №554/2017г. по описа на Административен съд Монтана

Наредба 5 За организиране на охрана и опазване на земеделски имоти в общината

Наредба 6 За управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм

Наредба 7 За управление на общинските пътища

Наредба 8 За пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Вълчедръм  - Отменена

           Решение №83 от 17.02.2020г. по адм. дело №632/2019г. по описа на Административен съд Монтана

Наредба 9 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм

            Решение №242 от 12.06.2017г. по адм. дело №124/2017г. по описа на Административен съд Монтана

Наредба 10 За условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Вълчедръм

Наредба 11 За условията и реда, за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Вълчедръм.

Наредба 12 За условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища - частна общинска собственост

Наредба 13 За регулиране на броя на бездомните кучета и котки, придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци на територията на община Вълчедръм - Отменена
 

Наредба 14 За организацията и управлението на общинските пазари на територията на община Вълчедръм

Наредба 15 За определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчедръм

Наредба 16 За принудително изпълнение на заповеди за поправяне , заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Вълчедръм

Наредба 17 За реда за издаване на разрешения за разполагане на преместваеми обекти за търговия, елементи на градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално - декоративни елементи, съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ на територията на община Вълчедръм

Наредба 18 За стопанисване и управление на земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване "пасища, мери"

Наредба 19 За устройството и управлението на гробищните паркове на територията на община Вълчедръм

Наредба 20 За условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти които предстои да бъдат финансирани чрез поемането на дългосрочен дълг от община Вълчедръм

Наредба 21 За символите, званията и наградите на Община Вълчедръм и празник на град Вълчедръм"

Наредба 22 За условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Вълчедръм

Наредба 23 За водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие

Наредба 24 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Вълчедръм и издаване на сертификати за инвестиция клас ВПотърсете в сайта

Анкета