Проекти на документи

Дата на публикуване: 29.04.2022 00:00

Публикувано на: 29.04.2022 г.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения


Публикувано на: 15.04.2022 г.


Проект на докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм


Публикувано на: 27.04.2022 г.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения


Публикувано на: 12.04.2022 г.

Проект на докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчедръм.

Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчедръм.

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм

Публикувано на: 27.01.2022 г.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения


Публикувано на: 12.01.2022 г.

Проект на докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища – частна общинска собственост


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища – частна общинска собственост


Образци

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища – частна общинска собственост.


Публикувано на: 05.01.2022 г.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Публикувано на: 17.12.2021 г.

Проект на докладна записка  относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника заорганизацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии ивзаимодействието му с общинската администрация.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника заорганизацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии ивзаимодействието му с общинската администрация.

Мотиви към Правилника за изменение и допълнение на Правилника заорганизацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии ивзаимодействието му с общинската администрация.

Публикувано на: 24.11.2021 г.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения


Публикувано на: 28.10.2021 г.


Покана за участие в обществена консултация

План за действие на Община Вълчедръм за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината

Програма за овладяване на безстопанствените кучета на територията на община Вълчедръм Публикувано на: 02.08.2021 г.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения


Публикувано на: 14.07.2021 г.

Проект на докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища – частна общинска собственост


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища – частна общинска собственост


Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища – частна общинска собственостПубликувано на: 12.04.2021 г.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложенияПубликувано на 10.03.2021 г.

Проект на докладна записка относно проекта за Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Вълчедръм и издаване на сертификати за инвестиция клас В


Проект за Наредба №24 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Вълчедръм и издаване на сертификати за инвестиция клас В
- Приложение 1
- Приложение 2

Мотиви към проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Вълчедръм и издаване на сертификати за инвестиция клас ВПубликувано на: 19.02.2021 г.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложенияПубликувано на: 04.02.2021 г.

Проект на докладна записка относно проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на
обществения ред, комунално-битовата дейност, хигиенизирането и опазването на
околната среда 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на
обществения ред, комунално-битовата дейност, хигиенизирането и опазването на
околната среда 

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на
обществения ред, комунално-битовата дейност, хигиенизирането и опазването на
околната среда


Публикувано на: 08.03.2021 г.


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения.


Публикувано на: 03.02.2021 г.

Проект на докладна записка относно приемание на Наредба №11 за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Вълчедръм.

Проект на Наредба №11 за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Вълчедръм.

Мотиви към Проект на Наредба №11 за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Вълчедръм.


Публикувано на: 01.12.2020 г.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложенияПубликувано на: 12.11.2020 г.

Проект на докладна записка относно приемание на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Мотиви за приемание на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


Проект на Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Вълчедръм

Мотиви за приемане актуализирана „Наредба за пожарна безопасност  на територията на Община Вълчедръм”Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Вълчедръм.

Мотиви  към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм.

Проект на докладна записка на наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм.

 


Няма постъпили предложения

ПОКАНА - за участие в обществена консултация (обществено обсъждане), във връзка с приетата Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България 


План за действие на Община Вълчедръм за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината

Програма за овладяване на безстопанствените кучета на територията на община Вълчедръм Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Докладна записка на Председателя на Общински съвет Вълчедръм

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Мотиви към проекта на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Докладна записка на Кмета на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 За управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №6 За управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Докладна записка на Кмета на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 За управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №6 За управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Докладна записка на Кмета на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм

Мотиви към проект на Наредба за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Докладна записка на Кмета на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Докладна записка на Кмета на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Докладна записка на Председателя на Общински съвет - Вълчедръм

Проект на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Мотиви към проект на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация


Проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Вълчедръм

Проект на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Докладна записка на Председателя на Общински съвет - Вълчедръм

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Мотиви към проекта на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Докладна записка на Кмета на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Мотиви към проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения


Докладна записка на Кмета на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Докладна записка на Кмета на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Докладна записка на Кмета на община Вълчедръм

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 За управление на общинските пътища

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 За управление на общинските пътища


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Вълчедръм

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Вълчедръм

Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм

Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект за изменение и допълнение на Наредба №22 За условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Вълчедръм

Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Наредба №22 За условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Вълчедръм

Предварителна оценка на въздействието на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №22 За условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Вълчедръм


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - няма постъпили предложения

Проект на Правилник за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс - гр.Вълчедръм

Мотиви към проекта на Правилник за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс - гр.Вълчедръм

Предварителна оценка на въздействието на проект на Правилник за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс - гр.Вълчедръм


Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Наредба №9 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм

Проект за изменение и допълнение на Наредба №9 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм


Мотиви към проекта на Наредба №17 За реда за издаване на разрешения за разполагане на преместваеми обекти за търговия, елементи на градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално - декоративни елементи, съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ на територията на община Вълчедръм

Проект на Наредба №17 За реда за издаване на разрешения за разполагане на преместваеми обекти за търговия, елементи на градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално - декоративни елементи, съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ на територията на община Вълчедръм


Мотиви към проекта на Наредба №23 За За водене на регистър на общинските детски градини и центрове за личностно развитие

Проект на Наредба №23 За водене на регистър на общинските детски градини и центрове за личностно развитие


Мотиви към проекта на Наредба №22 За условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Вълчедръм, област Монтана

Проект на Наредба №22 За условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Вълчедръм, област Монтана


Мотиви към проекта на Наредба №1 За опазване на обществения ред, комунално - битовата дейност, хигиенизирането и опазването на околната среда

Проект на Наредба №1 За опазване на обществения ред, комунално - битовата дейност, хигиенизирането и опазването на околната среда


Мотиви към проекта на Наредба №3 За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект на Наредба №3 За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Мотиви към проекта на Наредба №21 За символите, званията и наградите на Община Вълчедръм и празник на град Вълчедръм

Проект на Наредба №21 За символите, званията и наградите на Община Вълчедръм и празник на град Вълчедръм


Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Наредба №10 За условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Вълчедръм
 


 
 
 
 

 
 

 

 
 
 


Мотиви към проекта за допълнение и изменение на Наредба №16 За принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Вълчедръм

Проект за изменение и допълнение на Наредба №16 За принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община ВълчедръмМотиви към кроекта за допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Вълчедръм

Проект за изменение и допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община ВълчедръмМотиви към проекта за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето иадминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 9 заопределянето и администрирането на местните такси и цени на услуги натериторията на община Вълчедръм
 

За месец февруари 2015 г.

Проект на бюджета на Община Вълчедръм за 2015г.


За месец юли 2014г.

Проект за Наредба за управление на отпадъците на територията на общината


За месец юни 2014г.

Изменение и допълнение към Наредба № 17 за реда за издаване
на разрешения за разполагане на преместваеми обекти на търговията, елементи на
градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално-декоративни
елементи,съгласно чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ на територията на община Вълчедръм


Приемане на Проект на договор за сътрудничество за разделно събиране на отпадъци от опаковки и Програма за разделно събиране на отпадъци на територията на община ВълчедръмЗа април 2014г.

Маркетингова стратегия за промотиране на община Вълчедръм и нейния инвестиционен потенциал 2014-2016г. - Публикувано на 11.04.2014г.

Концепция за пространствено развитие на община Вълчедръм 2014-2020г. - Публикувано на 11.04.2014г.

Краткосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм 2014-2017г. - Публикувано на 11.04.2014г.

Дългосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм 2014-2020г. - Публикувано на 11.04.2014г.

Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм - Публикувано на 11.04.2014г.

Програма за опазване на околната среда 2015-2020г. - Публикувано на 11.04.2014г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изменение и допълнение на Наредба 9 на Обс - Вълчедръм за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчедръм

Изменение и допълнение наНаредба № 15 на ОбС – Вълчедръм за определяне наразмера на местните данъци на територията на Община Вълчедръм

Изменениеи допълнение на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане собщинско имущество

Проект наПоследваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на общинаВълчедръм 2007-2013г. от  проект „Стратегическо планиране и ефективно управлениена местните политики в Община Вълчедръм“, финансиран по линия на Оперативна програма “Административенкапацитет”

Проект на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие през 2013 г.За февруари 2014г.

НАРЕДБА №20 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕТО НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката за устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции в община Вълчедръм

Методика за изпълнение на социалната политика и насърчаване на социалното включване на община Вълчедръм

Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива в община Вълчедръм

Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката за опазване на околната среда в община ВълчедръмЗа януари 2014г.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Актуализация на Наредба 15 на ОБС за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчедръм
Наименование Брой тегления
Proekt_naredba_izmen_Naredba_15_2022.pdf 223 Изтегли документ с име "Proekt_naredba_izmen_Naredba_15_2022.pdf"
Proekt_izmen_Naredba_9_2022.pdf 261 Изтегли документ с име "Proekt_izmen_Naredba_9_2022.pdf"
MOTIVI_Naredba_9_2022.pdf 335 Изтегли документ с име "MOTIVI_Naredba_9_2022.pdf"
Dokladna_zapiska_Proekt_izmen_Naredba_9_2022.pdf 358 Изтегли документ с име "Dokladna_zapiska_Proekt_izmen_Naredba_9_2022.pdf"
MOTIVI_Naredba_15_2022.pdf 295 Изтегли документ с име "MOTIVI_Naredba_15_2022.pdf"
Dokladna_zapiska_Proekt_izmen_Naredba_15_2022.pdf 229 Изтегли документ с име "Dokladna_zapiska_Proekt_izmen_Naredba_15_2022.pdf"
Dokladna_zapiska_Proekt_izmen_Naredba_15_2022.pdf 136 Изтегли документ с име "Dokladna_zapiska_Proekt_izmen_Naredba_15_2022.pdf"
Мотиви-Наредба №12.docx 275 Изтегли документ с име "Мотиви-Наредба №12.docx"
Проект-Наредба-№12.docx 351 Изтегли документ с име "Проект-Наредба-№12.docx"
Образци.rar 296 Изтегли документ с име "Образци.rar"
Докладна записка-изменение-Наредба №12.doc 329 Изтегли документ с име "Докладна записка-изменение-Наредба №12.doc"
Dokladna_zapiska_Pravilnik_za_izmen_PRAVILNIK_OBS-2019_2023_122021.pdf 551 Изтегли документ с име "Dokladna_zapiska_Pravilnik_za_izmen_PRAVILNIK_OBS-2019_2023_122021.pdf"
MOTIVI_Pravilnik_za_izmen_122021.pdf 489 Изтегли документ с име "MOTIVI_Pravilnik_za_izmen_122021.pdf"
Pravilnik_za_izmen_PRAVILNIK_OBS-2019_2023_122021.pdf 464 Изтегли документ с име "Pravilnik_za_izmen_PRAVILNIK_OBS-2019_2023_122021.pdf"
Pokana_kucheta_Valchedram_2021.pdf 508 Изтегли документ с име "Pokana_kucheta_Valchedram_2021.pdf"
Plan_kucheta_Valchedram_2021.pdf 323 Изтегли документ с име "Plan_kucheta_Valchedram_2021.pdf"
Programa_kucheta_Valchedram_2021.pdf 285 Изтегли документ с име "Programa_kucheta_Valchedram_2021.pdf"
Проект-Наредба-№12.docx 493 Изтегли документ с име "Проект-Наредба-№12.docx"
Мотиви-Наредба №12.docx 512 Изтегли документ с име "Мотиви-Наредба №12.docx"
Докладна записка-изменение-Наредба №12.doc 405 Изтегли документ с име "Докладна записка-изменение-Наредба №12.doc"
Dokladna_zapiska_Naredba_za_nasarchavane_na_investitsiite.pdf 715 Изтегли документ с име "Dokladna_zapiska_Naredba_za_nasarchavane_na_investitsiite.pdf"
Naredba_24_za_nasarchavane_na_investitsiite.pdf 835 Изтегли документ с име "Naredba_24_za_nasarchavane_na_investitsiite.pdf"
Motivi_Naredba_za_nasarchavane_na_investitsiite.pdf 653 Изтегли документ с име "Motivi_Naredba_za_nasarchavane_na_investitsiite.pdf"
Приложение 1-Заявление.pdf 383 Изтегли документ с име "Приложение 1-Заявление.pdf"
Приложение 2-Удостоверение.pdf 580 Изтегли документ с име "Приложение 2-Удостоверение.pdf"
Dokladna_zapiska_Naredda_1_04022021.pdf 880 Изтегли документ с име "Dokladna_zapiska_Naredda_1_04022021.pdf"
MOTIVI.pdf 741 Изтегли документ с име "MOTIVI.pdf"
PROEKT.pdf 666 Изтегли документ с име "PROEKT.pdf"
Dokladna_zapiska_Naredda_11.pdf 727 Изтегли документ с име "Dokladna_zapiska_Naredda_11.pdf"
Motivi_Naredba_11.pdf 903 Изтегли документ с име "Motivi_Naredba_11.pdf"
Naredba 11.pdf 780 Изтегли документ с име "Naredba 11.pdf"
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска.pdf 853 Изтегли документ с име "Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска.pdf"
Мотиви към проекта за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска.pdf 864 Изтегли документ с име "Мотиви към проекта за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска.pdf"
Проект на докладна записка относно приемание на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска.pdf 1388 Изтегли документ с име "Проект на докладна записка относно приемание на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета