„Стратегическо планиране и ефективно управление на местните политики в Община Вълчедръм”, ДПБФП с рег.№ 13-13-81/17.10.2013 по Оперативна програма „Административен капацитет”

Дата на публикуване: 14.01.2014 00:00
Дейност 3:  Обществено консултиране на общинските политики
     - Обява за обществено консултиране
     - Програма
     - Анкета за проучване на общественото мнение
     - Обществено консултиране

Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики
    - Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката за устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции в община Вълчедръм
    - Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката за опазване на околната среда в община Вълчедръм
    - Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на социалната политика и насърчаване на социалното включване на община Вълчедръм
    - Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм

Дейност 5: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Вълчедръм 2014-2020г.
    - Концепция за пространствено развитие на община Вълчедръм 2014-2020г.

Дейност 6: Изготвяне на Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Вълчедръм 2007-2013г.
    - Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г.

Дейност 7:
Разработване на краткосрочна и дългосрочна Програми за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм
    - Краткосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм 2014-2017г.
    - Дългосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм 2014-2020г.

Дейност 8: Разработване на Стратегия за социално включване и интеграция на ромите 2014-2020г.
    -  Стратегия за социално включване и интеграция на ромите 2014-2020г.

Дейност 9: Разработване на Маркетингова стратегия за промотиране на община Вълчедръм и нейния инвестиционен потенциал 2014-2016г.
    - Маркетингова стратегия за промотиране на община Вълчедръм и нейния инвестиционен потенциал 2014-2016г.

Дейност 10: Разработване на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм ( 2014-2020г. ) И програма за опазване на околната среда ( 2015-2020г. )
    - Програма за опазване на околната среда 2015-2020г.
    - Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм 2014-2016г.

Дейност 11: Обучение на общински служители

Дейност 12: Информация и публичност на проекта
- Стартираща пресконференция

- Цели на проекта

- Начало на проекта

 1. ДПБФП с рег.№ 13-13-81/17.10.2013 по Оперативна програма „Административен капацитет”... - Текуща страница
 2. Социална услуга „Асистентска подкрепа“
 3. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 Европейският Земеделски Фонд за развитие на сеските раони: Европа инвестира в селските райони
 4. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 5. Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.
 6. Център за почасови интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна среда в Община Вълчедръм
 7. Нови възможности за грижа
 8. Програма ПЛЕДЖ
 9. Дом за възрастни хора със сетивни увреждания
 10. Оперативна програма за храни и/или основно материлно подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция \\"Осигуряване на топъл обяд\\" - 2016-2020
 11. Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“
 12. Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г."
 13. Оперативна програма за храни и/или основно материлно подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция \\"Осигуряване на топъл обяд\\" - 2015

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)