Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.

Дата на публикуване: 16.07.2021 00:00
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НОВА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ В ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНА ЯКИМОВОНа 15-ти юли 2021 г. чрез официална церемония „Откриване на обект“ бе даден старт на новата инвестиция по Договор № BG16M1OP002-2.005-0016-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” между Община Вълчедръм – водеща община и община Якимово – партньор и Министъра на околната среда и водите, в качеството му на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” чрез, който са реализирани дейностите по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Церемонията бе открита от Кметовете на Вълчедръм и Якимово – Иван Барзин и Георги Георгиев.В събитието участваха Заместник областния управител на област Монтана – г-н Кирил Делев, председателите на общинските съвети на Вълчедръм и Якимово, общински съветници и кметове от общините партньори, много граждани и представители на медиите.Реализираният проект постига множество значими ползи за обществото и региона:- Намаляване на депонираните отпадъци;- Създадена инфраструктура за третиране, оползотворяване и екологично обезвреждане на битовите отпадъци;- Ефективно използване на отпадъците;- Създаване на нови работни места;- Поставяне на началото на системни действия по изграждане на култура сред жителите в региона по разделно събиране на отпадъците;- Постигане на устойчивост в управлението на отпадъците;- Опазване на околната среда, водите и здравето на жителите.Проект № BG16M1OP002-2.005-0016 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация заразделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиранот Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове.След церемонията бе проведена Заключителна пресконференция.

Покана за  участие в Официална церемония „ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ“ и Заключителна Пресконференция  по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово", финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

ОБЩИНИТЕ ВЪЛЧЕДРЪМ И ЯКИМОВО ИЗГРАЖДАТ КОМПОСТИРАЩА СТАНЦИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОБЩИНИТЕ ВЪЛЧЕДРЪМ И ЯКИМОВО ИЗГРАЖДАТ КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ


На 3-ти декември 2019 година – на строителната площадка по проекта, ще се проведе Официална церемония „ПЪРВА КОПКА” по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г. За повече информация вижте ТУК.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Покана за Официална церемония ПЪРВА КОПКА по Проект "Проетиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово".


Вижте поканата тук:

- ОБЩИНИТЕ ВЪЛЧЕДРЪМ И ЯКИМОВО ИЗГРАЖДАТ КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

- Уважаеми дами и господа, Община Вълчедръм има удоволстъвието да Ви покани на Встъпителна пресконференция по Проект №BG16M1OP002-2.005-0016 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

- Прессъобщение


 1. зградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.... - Текуща страница
 2. Социална услуга „Асистентска подкрепа“
 3. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 Европейският Земеделски Фонд за развитие на сеските раони: Европа инвестира в селските райони
 4. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 5. Център за почасови интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна среда в Община Вълчедръм
 6. Нови възможности за грижа
 7. Програма ПЛЕДЖ
 8. Дом за възрастни хора със сетивни увреждания
 9. „Стратегическо планиране и ефективно управление на местните политики в Община Вълчедръм”, ДПБФП с рег.№ 13-13-81/17.10.2013 по Оперативна програма „Административен капацитет”
 10. Оперативна програма за храни и/или основно материлно подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция \\"Осигуряване на топъл обяд\\" - 2016-2020
 11. Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“
 12. Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г."
 13. Оперативна програма за храни и/или основно материлно подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция \\"Осигуряване на топъл обяд\\" - 2015

Потърсете в сайта

Анкета