Телефони за връзка

Дата на публикуване: 14.04.2014 15:26
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

БУЛСТАТ: 000320648
Адрес: 3650 гр.Вълчедръм, ул.“България” № 18–20
тел: 09744/34-44
факс: 09744/34-06
e-mail: kmet@valchedram.bg - електронна поща, на която могат да се изпращат електронни документи


Телефонен указател - Общинска администрация

Длъжност Име и фамилия тел.код номер мобилен/e-mail
Кмет на Община Иван Барзин 09744 34-44; факс:34-06 0887757990 
Заместник-кмет на Община  Миглена Станимирова  09744 22-05 0884020490
m.stanimirova@valchedram.bg
Заместник-кмет на Община  Боян Аврамов  09744  33-08  0885952264
b.avramov@valchedram.bg
Секретар на Община Камелия Савова  09744  21-38  0885954433
sekretar@valchedram.bg
Председател на Общински съвет  Альоша Минин  09744  34-06  0887759824 
obs
@valchedram.bg
Директор на дирекция "Административно, правно, информационно и финансово-стопанско обслужване"  Радостина Захариева  09744  33-10  0886742007 
Директор на дирекция "Финанси и гражданска регистрация“ Диана Алексиева  09744  33-63  0885912315 
Директор на дирекция "Териториално развитие и устройство, програми, проекти и хуманитарни дейности"  Виолета Георгиева  09744  20-24  0885912289 
Общински център за информация и услуги на гражданите - Деловодство, ЕСГРАОН, Гражданско състояние, Общинска собственост, Каса 6 работни места  09744  21-30  0879213262 
10  Общинска техническа служба    09744  33-20   -
11  Човешки ресурси    09744  21-67  0879213230 
12  Звено за администриране на данъчни задължения по Закона за местни данъци и такси   09744  23-54  0885130261
13  Младши експерт "Образование, култура и спорт"  Бойка Рачина 09744  20-16  0877695278 
14  Счетоводство/ каса   09744  22-64  0879213260 
15  Общинско предприятие    097409920 0882262551
16  Младши експерт "СД и МКБППМН Любимка Копривчина  0882314370
17  Ст.специалист "Информационни технологии"  Светлана Найденова    0885905888 


Телефонен указател - Кметства

№  Длъжност  Име и фамилия  тел.код  номер  мобилен/e-mail
Кмет на кметство с.Мокреш  Емил Ефремов  09747   23-77 0879213227
mokresh@valchedram.bg
Кмет на кметство с.Септемврийци  Светлин Маринов 09740  22-30/23-30/22-27  0888498410
septemvriici@valchedram.bg
Кмет на кметство с.Разград  Светлин Миланов 09746  22-20/22-25/23-21  0884909424
razgrad@valchedram.bg
Кмет на кметство с.Долни Цибър  Камен Димитров  09741  23-32/22-31  0879401605
dolnicibar@valchedram.bg
Кмет на кметство с.Златия  Снежина Борисова  09745  82-20/83-75  0879401698
zlatia@valchedram.bg
Кмет на кметство с.Черни връх  Замфир Борисов  09749  22-60  0879213222
chernivrah@valchedram.bg
Кметски наместник с.Горни Цибър  Веселин Николов  0899593957
gornicibar@valchedram.bg
Кметски наместник с.Игнатово  Васил Борисов 09745  84-15  0879213225; 0897287638
ignatovo@valchedram.bg
Кметски наместник с.Ботево  Патриция Борисова  09746  23-25  0879213226
botevo@valchedram.bg
10  Кметски наместник с.Бъзовец  Велизар Захариев  09740  24-52  0879068830
buzovec@valchedram.bg

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)