12.09.2023

ВИЕ СЕ НАМИРАТЕ В АРХИВНИЯ САЙТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ С АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДО 11.09.2023 Г.

НОВ САЙТ: www.valchedram.egov.bg

СЧИТАНО ОТ 11.09.2023 г. НОВ ОФИЦИАЛЕН ИМЕЙЛ: kmet@valchedram.egov.bg, КАКТО И НОВИ ИМЕЙЛ АДРЕСИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАЦИЯТА!!!


30.08.2023
Със заповед № ОХ–675/16.08.2023г. на министъра на отбраната са обявени 3 /три/ вакантни длъжности за офицери във военно формирование 48960 – София от състава на Командване за логистична поддръжка. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от 40 години и да  имат висше образование.   Вакантните длъжности ще се заеме след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може...

25.08.2023
Заповед № 956 /24.08.2023 г. на Кмета на община, относно определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес.

24.08.2023
Съобщение изх. № РД-02-06-984/24.08.2023 г. за образувано административно производство по реда на чл. 225а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за премахване на незаконен строеж

24.08.2023
Съобщение изх. № РД-02-06-983/24.08.2023 г. за образувано административно производство по реда на чл. 225а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за премахване на незаконен строеж

24.08.2023
Съобщение изх. № РД-02-06-982/24.08.2023 г. за образувано административно производство по реда на чл. 225а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за премахване на незаконен строеж  

10.11.2022
Заповед № 1420 /09.11.2022 г. на Кмета на община Вълчедръм относно удължаване на временни противоепидемични мерки на територията на Република България до 16.11.2022 г.

10.11.2022
Заповед № РД-01-570 /09.11.2022 г. на Министъра на здравеопазването относно удължаване на временни противоепидемични мерки на територията на Република България до 16.11.2022 г.

04.11.2022
Заповед № 1375 /02.11.2022 г. на Кмета на община Вълчедръм относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 03.11.2022 г.

04.11.2022
Заповед № РД-01-550 /02.11.2022 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 03.11.2022 г.

27.10.2022
Заповед № 1313 /26.10.2022 г. на Кмета на община Вълчедръм относно изменение на заповед № 1272 /20.10.2022 г.  като се удължавават  противоепидемичните мерки на територията на общината до 02.11.2022 г.

27.10.2022
Заповед № РД-01-534 /26.10.2022 г. на Министъра на здравеопазването относно изменение на заповед № РД-01-517 /19.10.2022 г. като се удължавават  противоепидемичните мерки на територията на Република България до 02.11.2022 г.

26.03.2020
Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана* Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа * Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм- Договори   - Протокол решение - Обява за удължаване на срок - Обява - Указания - Методика - Техническа спецификация- Образци

23.03.2020
Избор на доставчик на моторни превозни средства за нуждите на общинско предприятие гр. Вълчедръм с три обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на един брой нов товаропътнически автомобил Обособена позиция 2 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за снегопочистване и опесъчаване-втора употреба Обособена позиция 3 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за почистване на улици – втора употреба- Договори- Протокол решение - Съобщение за отваряне на...

19.03.2020
"Текущ ремонт на сграда на селски Здравен участък - с. Септемврийци, находящ се на ул. „Свобода“  №116, УПИ І-325,  кв.58 по плана  на с. Септемврийци, Община Вълчедръм, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”- Договор- Ценово предложение- Предложение за изпълнение на поръчката- Протокол комисия  - Обява за удължаване на срока- Отговор на запитване  - Количиствино стойностна сметка - оферта в отговор на запитване - Обява - Указания - Методика  - Техническа спецификация - Образци - Заснемане  

05.03.2020
“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019г.“- Договор - Протокол и решение паркове СН  - Съобщение за ценови оферти- Протокол за избор на изпълнител - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Обявление - Решение -...

05.03.2020
“Избор на доставчик на оборудване/обзавеждане за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г.- Договори- Решение за избор на изпълнител- Протокол на комисия - Съобщение за ценови оферти - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация- Разяснение - Обявление - Решение - Инвестиционен проект - Документация оборудване - Технически спецификации...

27.02.2020
“Избор на доставчик на озеленяване за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г. - Договори- Протокол и решение озеленяване паркове  - Съобщение за отваряне на оферти - Разяснение - Обявление - Решение - Документация озеленяване - Технически спецификации озеленяване - Образци 

25.08.2023
Търг с явно наддаване за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост:- Обява- Заповед

03.07.2023
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.- Протокол от повторен търг- Протокол- Обява - Заповед  - Приложение №2

16.05.2023
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи.- Протокол от 12.05.2023 г. за провеждане на повторен на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост и земеделски земи – частна общинска собственост- Резултати търг- Протокол от 05.05.2023 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост- Заповед №437/04.05.2023 г....

20.03.2023
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински имот- Заповед класиране- Протокол- Обява-.Заповед


10.01.2023
Търг с явно наддаване за продажба:- Заповед № 40/09.01.2023 г относно класирането на допуснатите участници в търг с явно наддаване за продажба на имот с идентификатор 22530.90.2 в землище Долни Цибър- Заповед № 39/09.01.2023 г относно класирането на допуснатите участници в търг с явно наддаване за продажба на имот с идентификатор в гр.Вълчедръм – частна общинска собственост- Заповед № 38/09.01.2023 г относно класирането на допуснатите участници в търг с явно наддаване за продажба...