12.04.2021
Информация от ЧЕЗ Разпределение за Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Монтана за периода 12-16.04.2021 г.

06.04.2021
Информация от ЧЕЗ Разпределение за Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Монтана за периода 05-09.04.2021 г.

06.04.2021
Уведомление за инвестиционно намерение.

30.03.2021
Информация от ЧЕЗ Разпределение за Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Монтана за периода 29.03-02.04.2021 г.

22.03.2021
Със заповед № ОХ-188/10.03.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195(сто деветдесет и пет) вакантни войнишки длъжности във формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Плевен, Карлово, Благоевград, Враца, Смолян, Свобода и Мусачево. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.   Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане...

19.03.2021
Информация от ЧЕЗ Разпределение за Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Монтана за периода 22-26.03.2021 включително.

13.04.2021
Заповед № 478/09.04.2021 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината

01.04.2021
Заповед № 433/01.04.2021 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината Отменена със Заповед № 478/09.04.2021 г.

31.03.2021
Заповед № 427/31.03.2021 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината Отменена със Заповед № 433/01.04.2021 г.

19.03.2021
Заповед № 401/19.03.2021 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината

19.03.2021
Заповед № 402/19.03.2021 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината Отменена със Заповед № 427/21.03.2021 г.

16.03.2021
Заповед № 350/16.03.2021 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината Отменена със Заповед № 402/19.03.2021 г.

26.03.2020
Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана* Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа * Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм- Договори   - Протокол решение - Обява за удължаване на срок - Обява - Указания - Методика - Техническа спецификация- Образци

23.03.2020
Избор на доставчик на моторни превозни средства за нуждите на общинско предприятие гр. Вълчедръм с три обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на един брой нов товаропътнически автомобил Обособена позиция 2 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за снегопочистване и опесъчаване-втора употреба Обособена позиция 3 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за почистване на улици – втора употреба- Договори- Протокол решение - Съобщение за отваряне на...

19.03.2020
"Текущ ремонт на сграда на селски Здравен участък - с. Септемврийци, находящ се на ул. „Свобода“  №116, УПИ І-325,  кв.58 по плана  на с. Септемврийци, Община Вълчедръм, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”- Договор- Ценово предложение- Предложение за изпълнение на поръчката- Протокол комисия  - Обява за удължаване на срока- Отговор на запитване  - Количиствино стойностна сметка - оферта в отговор на запитване - Обява - Указания - Методика  - Техническа спецификация - Образци - Заснемане  

05.03.2020
“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019г.“- Договор - Протокол и решение паркове СН  - Съобщение за ценови оферти- Протокол за избор на изпълнител - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Обявление - Решение -...

05.03.2020
“Избор на доставчик на оборудване/обзавеждане за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г.- Договори- Решение за избор на изпълнител- Протокол на комисия - Съобщение за ценови оферти - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация- Разяснение - Обявление - Решение - Инвестиционен проект - Документация оборудване - Технически спецификации...

27.02.2020
“Избор на доставчик на озеленяване за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г. - Договори- Протокол и решение озеленяване паркове  - Съобщение за отваряне на оферти - Разяснение - Обявление - Решение - Документация озеленяване - Технически спецификации озеленяване - Образци 

07.04.2021
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  земеделски земи:- Обява- Заповед- Приложение

05.02.2021
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти.- Обява- Заповед

30.10.2020
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от общински имот.

02.10.2020
Община Вълчедръм обявява търг с явно наддаване за продажба на ДМА /дълготрайни материални активи – движимо имущество – МПС.- Обява- Заповед

07.07.2020
Община Вълчедръм обявява търг с тайно наддаване под наем на земеделски земи–публична общинска собственост с начин на трайно ползване "пасища".- Обява - Заповед

14.05.2020
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи: - Заповед зя резултати от класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи- Прилоажение към заповедтта за класиране - Обява - Заповед за обявяване на търга - Приложение