01.02.2023
Община Вълчедръм напомня, че съгласно Закона за местните данъци и такси (чл. 116-118) за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация по образец в общината по постоянния му адрес/седалище. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на...

31.01.2023
Решение №50 от 23.01.2023 г. на МС за предоставяне на концецсия за добив на подземни богатства


30.01.2023
Със заповед № ОХ – 1182/20.12.2022г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 6 /шест/ оркестранти в представителните духови оркестри на Военновъздушните сили във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, на Военноморски сили във военно формирование 52290-Варна и на Националната гвардейска част които следва да се заемат от лица, завършили граждански...

30.01.2023
ДО      МЛАДЕН ИВАНОВ КОЦИН ЖК ВРАЖДЕБНА-1, БЛ.508, ВХ.Г, ЕТ.8, АП.91 ОБЛ. СОФИЯ ГР. СОФИЯ   СЪОБЩЕНИЕ   Община Вълчедръм, на основание чл.140 от ЗУТ, Ви съобщава, че е изработена виза за проектиране в УПИ Х-2281, в кв. 173 по прана на гр.Вълчедръм, собственост на Дани Димитров Къчев за изготвяне на ИП за изграждане на фотоволтаична инсталация до 10 kW съгласно чл.147, ал.1, т.14 от ЗУТ при спазване на устройствени показатели Пз...

30.01.2023
ДО      КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ МЛАДЕНОВ УЛ. МЕТОДИ ИВАНОВ № 20 ОБЛ. СОФИЯ ГР. БАНКЯ   СЪОБЩЕНИЕ   Община Вълчедръм, на основание чл.140 от ЗУТ, Ви съобщава, че е изработена виза за проектиране в УПИ Х-2281, в кв. 173 по прана на гр.Вълчедръм, собственост на Дани Димитров Къчев за изготвяне на ИП за изграждане на фотоволтаична инсталация до 10 kW съгласно чл.147, ал.1, т.14 от ЗУТ при спазване на устройствени показатели Пз ≤...

10.11.2022
Заповед № 1420 /09.11.2022 г. на Кмета на община Вълчедръм относно удължаване на временни противоепидемични мерки на територията на Република България до 16.11.2022 г.

10.11.2022
Заповед № РД-01-570 /09.11.2022 г. на Министъра на здравеопазването относно удължаване на временни противоепидемични мерки на територията на Република България до 16.11.2022 г.

04.11.2022
Заповед № 1375 /02.11.2022 г. на Кмета на община Вълчедръм относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 03.11.2022 г.

04.11.2022
Заповед № РД-01-550 /02.11.2022 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 03.11.2022 г.

27.10.2022
Заповед № 1313 /26.10.2022 г. на Кмета на община Вълчедръм относно изменение на заповед № 1272 /20.10.2022 г.  като се удължавават  противоепидемичните мерки на територията на общината до 02.11.2022 г.

27.10.2022
Заповед № РД-01-534 /26.10.2022 г. на Министъра на здравеопазването относно изменение на заповед № РД-01-517 /19.10.2022 г. като се удължавават  противоепидемичните мерки на територията на Република България до 02.11.2022 г.

26.03.2020
Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана* Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа * Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм- Договори   - Протокол решение - Обява за удължаване на срок - Обява - Указания - Методика - Техническа спецификация- Образци

23.03.2020
Избор на доставчик на моторни превозни средства за нуждите на общинско предприятие гр. Вълчедръм с три обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на един брой нов товаропътнически автомобил Обособена позиция 2 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за снегопочистване и опесъчаване-втора употреба Обособена позиция 3 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за почистване на улици – втора употреба- Договори- Протокол решение - Съобщение за отваряне на...

19.03.2020
"Текущ ремонт на сграда на селски Здравен участък - с. Септемврийци, находящ се на ул. „Свобода“  №116, УПИ І-325,  кв.58 по плана  на с. Септемврийци, Община Вълчедръм, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”- Договор- Ценово предложение- Предложение за изпълнение на поръчката- Протокол комисия  - Обява за удължаване на срока- Отговор на запитване  - Количиствино стойностна сметка - оферта в отговор на запитване - Обява - Указания - Методика  - Техническа спецификация - Образци - Заснемане  

05.03.2020
“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019г.“- Договор - Протокол и решение паркове СН  - Съобщение за ценови оферти- Протокол за избор на изпълнител - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Обявление - Решение -...

05.03.2020
“Избор на доставчик на оборудване/обзавеждане за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г.- Договори- Решение за избор на изпълнител- Протокол на комисия - Съобщение за ценови оферти - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация- Разяснение - Обявление - Решение - Инвестиционен проект - Документация оборудване - Технически спецификации...

27.02.2020
“Избор на доставчик на озеленяване за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г. - Договори- Протокол и решение озеленяване паркове  - Съобщение за отваряне на оферти - Разяснение - Обявление - Решение - Документация озеленяване - Технически спецификации озеленяване - Образци 


10.01.2023
Търг с явно наддаване за продажба:- Заповед № 40/09.01.2023 г относно класирането на допуснатите участници в търг с явно наддаване за продажба на имот с идентификатор 22530.90.2 в землище Долни Цибър- Заповед № 39/09.01.2023 г относно класирането на допуснатите участници в търг с явно наддаване за продажба на имот с идентификатор в гр.Вълчедръм – частна общинска собственост- Заповед № 38/09.01.2023 г относно класирането на допуснатите участници в търг с явно наддаване за продажба...


02.12.2022
Заповед № 1566 /02.12.2022 г. на Кмета на община Вълчедръм относно прекратяване на публичен търг с явнo наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.

22.11.2022
Търг с явно наддаване относно урегулирани поземлени имоти;- Обява- Заповед

22.08.2022
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - част от общински имот - публична общинска собственост:- Обява- Заповед