11.08.2022
Заповед № РД-01-384 /09.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 11.08.2022 г. 

11.08.2022
Със  заповед  № РД–01–329/01.08.2022г. на  командира  на  Командване  за комуникационно–информационна поддръжка и киберотбрана /Командване КИПКО/  са  обявени  13/тринадесет/  войнишки  длъжности във  военни  формирования  на  пряко  подчинение  командира  на Командване КИПКО  за приемане на  военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и чужбина. Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване...

10.08.2022
Със заповед № РД-01-317/20.07.2022г. на командира на Военноморските сили са обявени 108/сто и осем/ вакантни длъжности за матроси/войници/ във военни формирования от Военноморските сили за приемане на  военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и чужбина.- Критерии и ред- Нормативи и физическа годност- Заявление Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда...

10.08.2022
В изпълнение на Националния план за ваксинация срещу COVID-19 на 12.08.2022 г. (петък)  на територията на община Вълчедръм на разположение на желаещите да си поставят ваксина ще бъде Мобилен екип на РЗИ – Монтана.Заявка за поставяне на ваксина може да направите в Община Вълчедръм на тел. 09744 34-06 – Даниела Минкова.

02.08.2022
Със заповед № РД-880/15.07.2022г. на командира на Командване за логистична поддръжка е обявена обявяване 1/една/ вакантна длъжност за офицер във военно формирование 48960 – София за приемане на  военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и чужбина. Вакантната длъжност ще се заеме след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН...

29.07.2022
Със заповед № РД – 876/14.07.2022г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 31/тридесет и една/ вакантни войнишки длъжности във формирование от състава на Командване за логистична поддръжка. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование. Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и...

11.08.2022
Заповед № РД-01-384 /09.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 11.08.2022 г. 

10.08.2022
В изпълнение на Националния план за ваксинация срещу COVID-19 на 12.08.2022 г. (петък)  на територията на община Вълчедръм на разположение на желаещите да си поставят ваксина ще бъде Мобилен екип на РЗИ – Монтана.Заявка за поставяне на ваксина може да направите в Община Вълчедръм на тел. 09744 34-06 – Даниела Минкова.

25.07.2022
Заповед № 844 /22.07.2022 г. на Кмет на община относно въвеждане на  временни противоепидемични мерки на територията на община Вълчедръм.Заповедтта влиза в сила от 22.07.2022 г.

22.07.2022
Заповед № РД-01-240 /21.07.2022 г. на РЗИ - Монтана относно въвеждане на  временни противоепидемични мерки на територията на област Монтана за срок от 22.07.2022 г. до 22.08.2022 г. 

31.01.2022
Заповед № РД-01-81/26.01.2022 г. на Директора на РЗИ - Монтана относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Монтана за период от 10 /десет/ дни, считано от 28.01.2022 г. до 06.02.2022 г. включително.

15.12.2021
Заповед № РД-01-991 /02.12.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 6.12.2021 г. 

26.03.2020
Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана* Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа * Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм- Договори   - Протокол решение - Обява за удължаване на срок - Обява - Указания - Методика - Техническа спецификация- Образци

23.03.2020
Избор на доставчик на моторни превозни средства за нуждите на общинско предприятие гр. Вълчедръм с три обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на един брой нов товаропътнически автомобил Обособена позиция 2 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за снегопочистване и опесъчаване-втора употреба Обособена позиция 3 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за почистване на улици – втора употреба- Договори- Протокол решение - Съобщение за отваряне на...

19.03.2020
"Текущ ремонт на сграда на селски Здравен участък - с. Септемврийци, находящ се на ул. „Свобода“  №116, УПИ І-325,  кв.58 по плана  на с. Септемврийци, Община Вълчедръм, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”- Договор- Ценово предложение- Предложение за изпълнение на поръчката- Протокол комисия  - Обява за удължаване на срока- Отговор на запитване  - Количиствино стойностна сметка - оферта в отговор на запитване - Обява - Указания - Методика  - Техническа спецификация - Образци - Заснемане  

05.03.2020
“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019г.“- Договор - Протокол и решение паркове СН  - Съобщение за ценови оферти- Протокол за избор на изпълнител - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Обявление - Решение -...

05.03.2020
“Избор на доставчик на оборудване/обзавеждане за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г.- Договори- Решение за избор на изпълнител- Протокол на комисия - Съобщение за ценови оферти - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация- Разяснение - Обявление - Решение - Инвестиционен проект - Документация оборудване - Технически спецификации...

27.02.2020
“Избор на доставчик на озеленяване за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г. - Договори- Протокол и решение озеленяване паркове  - Съобщение за отваряне на оферти - Разяснение - Обявление - Решение - Документация озеленяване - Технически спецификации озеленяване - Образци 

04.07.2022
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти.- Обява - Заповед - Приложение 1

27.05.2022
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост: - Протокол- Обява  - Заповед - Приложение 1 - Приложение 2 

29.04.2022
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем- Протокол

06.04.2022
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем.- Обява- Заповед

13.10.2021
Търг с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост: - Обява - Заповед

05.07.2021
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - публична общинска собственост: - Обява - Заповед