Важно

 

 

25.09.2020
Съобщение
Информация от ЧЕЗ Разпределение за прекъсване на електоподаването  за периода 28.09.2020 - 02.10.2020 г.

21.09.2020
Обява
Със заповед № ОХ-718/03.09.2020г. на министъра на отбраната са обявени 2(две) вакантни длъжности за офицери във военни формирования 34750 – Карлово и 22180 – Казанлък, за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от          40 години.  - Информация за вакантните длъжности - Списък на длъжностите Карлово и Казалък - Критерии за балообразуване Карлово- Критерии за балообразуване Казанлък- Декларация за упражнено/не упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст- Физически нормативи Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да...

21.09.2020
Обява
Със заповед № ОХ–705/02.09.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 216 (двеста и шестнадесет) вакантни войнишки длъжности във военни формирования от Военновъздушните сили. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от          40 години и да  имат средно или по-високо образование. - Специфика на длъжностите - Списък на длъжностите Граф Игнатиево- Списък на длъжностите Божурище- Списък на длъжностите Безмер- Физически нормативи  Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Сряда от 08,30ч. до 15,30ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16   ОФИС ЗА ВОЕНЕН...

18.09.2020
Съобщение
Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

02.09.2020
Започва преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. от Министерството на земеделието, храните и горите
Преброяване на земеделските стопанства се провежда на всеки десет години попрепоръка на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO) и е в изпълнениена Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета относноинтегрирана статистика за земеделските стопанства и на Закона за преброяване наземеделските стопанства в Република България през 2020 година.За по-подробна информация вижте тук.

01.09.2020
Обява
Със заповед № ОХ–669/19.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 167 (сто шестдесет и седем) вакантни войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС). Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование. - Описание на длъжностите - Списък на длъжностите Бургас- Списък на длъжностите Горна Малина- Списък на длъжностите Мокрен и Сливен - Списък на длъжностите София- Ред и критерии - Физически нормативи Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите...

01.09.2020
Заповед № 1098/01.09.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 1098/01.09.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

01.09.2020
Заповед № 1097/01.09.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 1097/01.09.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

01.09.2020
Заповед № 1096/31.08.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 1096/31.08.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

05.08.2020
Заповед № 995/04.08.2020 г. на Кмета на общинa
Заповед № 995/04.08.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.Отменена със Заповед № 1098/01.09.2020 г. 

05.08.2020
Заповед № 994/04.08.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 994/04.08.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.Отменена със Заповед № 1097/01.09.2020 г. 

03.08.2020
Заповед № 987/31.07.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 987/31.07.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.Отменена със Заповед № 995/04.08.2020 г.

26.03.2020
Обява по реда на гл. 26 от ЗОП
Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана* Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа * Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм- Договори   - Протокол решение - Обява за удължаване на срок - Обява - Указания - Методика - Техническа спецификация- Образци

23.03.2020
Публично състезане
Избор на доставчик на моторни превозни средства за нуждите на общинско предприятие гр. Вълчедръм с три обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на един брой нов товаропътнически автомобил Обособена позиция 2 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за снегопочистване и опесъчаване-втора употреба Обособена позиция 3 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за почистване на улици – втора употреба- Договори- Протокол решение - Съобщение за отваряне на ценови оферти  - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Обявление - Решение - Документация за доставка но МПС - Техническа спецификация - Образци 

19.03.2020
Обява по реда на гл. 26 от ЗОП
"Текущ ремонт на сграда на селски Здравен участък - с. Септемврийци, находящ се на ул. „Свобода“  №116, УПИ І-325,  кв.58 по плана  на с. Септемврийци, Община Вълчедръм, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”- Договор- Ценово предложение- Предложение за изпълнение на поръчката- Протокол комисия  - Обява за удължаване на срока- Отговор на запитване  - Количиствино стойностна сметка - оферта в отговор на запитване - Обява - Указания - Методика  - Техническа спецификация - Образци - Заснемане  

05.03.2020
Публично състезание
“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019г.“- Договор - Протокол и решение паркове СН  - Съобщение за ценови оферти- Протокол за избор на изпълнител - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Обявление - Решение - Документация - Инвестиционен проект - Техническа спецификация  - Образци

05.03.2020
Публично състезание
“Избор на доставчик на оборудване/обзавеждане за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г.- Договори- Решение за избор на изпълнител- Протокол на комисия - Съобщение за ценови оферти - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация- Разяснение - Обявление - Решение - Инвестиционен проект - Документация оборудване - Технически спецификации оборудване - Образци 

27.02.2020
Обява
“Избор на доставчик на озеленяване за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г. - Договори- Протокол и решение озеленяване паркове  - Съобщение за отваряне на оферти - Разяснение - Обявление - Решение - Документация озеленяване - Технически спецификации озеленяване - Образци 

07.07.2020
Търг с тайно наддаване
Община Вълчедръм обявява търг с тайно наддаване под наем на земеделски земи–публична общинска собственост с начин на трайно ползване "пасища".- Обява - Заповед

14.05.2020
Търг с тайно наддаване
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи: - Заповед зя резултати от класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи- Прилоажение към заповедтта за класиране - Обява - Заповед за обявяване на търга - Приложение 

26.03.2020
Търг с тайно наддаване
 - Заповеди 459-461

05.03.2020
Търг с тайно наддаване
- Обява  - Заповед

04.11.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява - Заповед

10.06.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

Потърсете в сайта
Анкета
Служителите разбират моя проблем/моето запитване