22.06.2022
Със заповед № 3РД – 530/14.06.2022г. на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 20 /двадесет/ вакантни войнишки длъжности в Съвместното командване на специалните операции. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от    40 години и да  имат средно или по-високо образование.  - Информация за длъжността Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за...

15.06.2022
Със заповед № ОХ-571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за прием на срочна служба в доброволния резерв в Националния военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново.          Длъжност: „Младши специалист” – 120 бр.          Длъжност: „Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана” – 30 бр. ИЗИСКВАНИЯ:         Да не са по-възрастни от 40 години и да имат завършено най-малко основно образование; Допълнителна информация за...

10.06.2022
Със заповед № РД-713/27.05.2022г. на Командира на Командване за логистична поддръжка е обявена процедура за обявяване на 2/две/ вакантни длъжности, за приемане на  военна служба, които следва да се заемат от лица завършили граждански средни и висши училища в страната и чужбина. Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС...

10.06.2022
Със заповед № 3РД – 409/03.06.2022г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС), както следва: за в.ф.22980 – София – 4(четири) вакантни длъжности; за в.ф.52210 – Банкя – 6(шест) вакантни длъжности; за в.ф.28860–Горна Малина–15(петнадесет) вакантни длъжности.  Кандидатите за вакантните длъжности трябва да не са по-възрастни...

03.06.2022
ДО      ГЕОРГИ ЕМИЛОВ КОСТОВ Ж.К. ЛЮЛИН, БЛ.909, ВХ.Е, ЕТ.2, АП.116 ОБЩ. СТОЛИЧНА ГР. СОФИЯ  СЪОБЩЕНИЕ   Община Вълчедръм, на основание чл.140 от ЗУТ, Ви съобщава, че е изработена виза за проектиране в имот № 501.364, УПИ-І, в кв. 48  по прана на с.Черни връх, собственост на «Метан инвест България» ЕООД за изготвяне на ИП за фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW съгласно чл.147, ал.1, т.14 от ЗУТ при спазване...

03.06.2022
ДО      АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КОСТОВ Ж.К. ЛЮЛИН, БЛ.914, ВХ.В, ЕТ.8, АП.44 ОБЩ. СТОЛИЧНА ГР. СОФИЯ СЪОБЩЕНИЕ   Община Вълчедръм, на основание чл.140 от ЗУТ, Ви съобщава, че е изработена виза за проектиране в имот № 501.364, УПИ-І, в кв. 48  по прана на с.Черни връх, собственост на «Метан инвест България» ЕООД за изготвяне на ИП за фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW съгласно чл.147, ал.1, т.14 от ЗУТ при спазване...

31.01.2022
Заповед № РД-01-81/26.01.2022 г. на Директора на РЗИ - Монтана относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Монтана за период от 10 /десет/ дни, считано от 28.01.2022 г. до 06.02.2022 г. включително.

15.12.2021
Заповед № РД-01-991 /02.12.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 6.12.2021 г. 

15.12.2021
Заповед № 1347/26.11.2021 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината. Заповедта влиза в сила от 01.12.2021 г. 

15.12.2021
Заповед № РД-01-973 /26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 6.12.2021 г.  Изменена  със Заповед № РД-01-991 /26.11.2021 г.

21.11.2021
Заповед № РД-01-919 /10.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. 

21.11.2021
Заповед № РД-01-915 /09.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 11.11.2021 г. Поравена очевидна фактическа грешка със заповед Заповед № РД-01-919 /10.11.2021 г.

26.03.2020
Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана* Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа * Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм- Договори   - Протокол решение - Обява за удължаване на срок - Обява - Указания - Методика - Техническа спецификация- Образци

23.03.2020
Избор на доставчик на моторни превозни средства за нуждите на общинско предприятие гр. Вълчедръм с три обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на един брой нов товаропътнически автомобил Обособена позиция 2 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за снегопочистване и опесъчаване-втора употреба Обособена позиция 3 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за почистване на улици – втора употреба- Договори- Протокол решение - Съобщение за отваряне на...

19.03.2020
"Текущ ремонт на сграда на селски Здравен участък - с. Септемврийци, находящ се на ул. „Свобода“  №116, УПИ І-325,  кв.58 по плана  на с. Септемврийци, Община Вълчедръм, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”- Договор- Ценово предложение- Предложение за изпълнение на поръчката- Протокол комисия  - Обява за удължаване на срока- Отговор на запитване  - Количиствино стойностна сметка - оферта в отговор на запитване - Обява - Указания - Методика  - Техническа спецификация - Образци - Заснемане  

05.03.2020
“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019г.“- Договор - Протокол и решение паркове СН  - Съобщение за ценови оферти- Протокол за избор на изпълнител - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Обявление - Решение -...

05.03.2020
“Избор на доставчик на оборудване/обзавеждане за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г.- Договори- Решение за избор на изпълнител- Протокол на комисия - Съобщение за ценови оферти - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация- Разяснение - Обявление - Решение - Инвестиционен проект - Документация оборудване - Технически спецификации...

27.02.2020
“Избор на доставчик на озеленяване за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г. - Договори- Протокол и решение озеленяване паркове  - Съобщение за отваряне на оферти - Разяснение - Обявление - Решение - Документация озеленяване - Технически спецификации озеленяване - Образци 

27.05.2022
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост: - Протокол- Обява  - Заповед - Приложение 1 - Приложение 2 

29.04.2022
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем- Протокол

06.04.2022
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем.- Обява- Заповед

13.10.2021
Търг с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост: - Обява - Заповед

05.07.2021
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - публична общинска собственост: - Обява - Заповед

21.05.2021
Търг с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост:- Обява- Заповед- Протокол