22.01.2021
Информация от ЧЕЗ Разпределение за планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Вълчедръм за периода 25.01 - 29.01.2021 включитeлно.

22.01.2021
Заповеди на министерството на земеделието за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи на територията на община Вълчедръм. За повече информация, вижте приложените документи.

22.01.2021
Заповед на министерството на земеделието за определяне на цена на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване. За повече информация, вижте приложените документи.

15.01.2021
Информация от ЧЕЗ Разпределение за планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Вълчедръм за периода 18.01 - 22.01.2021 включитeлно.

13.01.2021
Община Вълчедръм обявява прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и от кандидати за заемане на длъжност „Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”  Документите се подават  от 14.01.2021 г. до 20.01.2021 г.  в  Община Вълчедръм, ул. „България“ № 18-20 -  всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 18:00 часа. Необходимите документи можете да...

13.01.2021
Откриване на процедура по принудително отчуждаване на основание глава III то Закона за общинската собственост на имоти частна собственост, във връзка с изграждане на обект - публчна общинска собственост. 

21.12.2020
Заповед № 1629/18.12.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

21.12.2020
Заповед № 1628/18.12.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

27.11.2020
Заповед № 1477/26.11.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.Тази заповед е изменена и допълнена със заповед № 1629/18.12.2020 г.

26.11.2020
Заповед № 1476/26.11.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.Тази заповед е изменена и допълнена със заповед № 1628/18.12.2020 г.

26.11.2020
Заповед № 1475/26.11.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

23.11.2020
Заповед № 1438/23.11.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината..Отменена със Заповед № 1476/26.11.2020 г.

26.03.2020
Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана* Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа * Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм- Договори   - Протокол решение - Обява за удължаване на срок - Обява - Указания - Методика - Техническа спецификация- Образци

23.03.2020
Избор на доставчик на моторни превозни средства за нуждите на общинско предприятие гр. Вълчедръм с три обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на един брой нов товаропътнически автомобил Обособена позиция 2 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за снегопочистване и опесъчаване-втора употреба Обособена позиция 3 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за почистване на улици – втора употреба- Договори- Протокол решение - Съобщение за отваряне на...

19.03.2020
"Текущ ремонт на сграда на селски Здравен участък - с. Септемврийци, находящ се на ул. „Свобода“  №116, УПИ І-325,  кв.58 по плана  на с. Септемврийци, Община Вълчедръм, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”- Договор- Ценово предложение- Предложение за изпълнение на поръчката- Протокол комисия  - Обява за удължаване на срока- Отговор на запитване  - Количиствино стойностна сметка - оферта в отговор на запитване - Обява - Указания - Методика  - Техническа спецификация - Образци - Заснемане  

05.03.2020
“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019г.“- Договор - Протокол и решение паркове СН  - Съобщение за ценови оферти- Протокол за избор на изпълнител - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Обявление - Решение -...

05.03.2020
“Избор на доставчик на оборудване/обзавеждане за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г.- Договори- Решение за избор на изпълнител- Протокол на комисия - Съобщение за ценови оферти - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация- Разяснение - Обявление - Решение - Инвестиционен проект - Документация оборудване - Технически спецификации...

27.02.2020
“Избор на доставчик на озеленяване за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г. - Договори- Протокол и решение озеленяване паркове  - Съобщение за отваряне на оферти - Разяснение - Обявление - Решение - Документация озеленяване - Технически спецификации озеленяване - Образци 

30.10.2020
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от общински имот.

02.10.2020
Община Вълчедръм обявява търг с явно наддаване за продажба на ДМА /дълготрайни материални активи – движимо имущество – МПС.- Обява- Заповед

07.07.2020
Община Вълчедръм обявява търг с тайно наддаване под наем на земеделски земи–публична общинска собственост с начин на трайно ползване "пасища".- Обява - Заповед

14.05.2020
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи: - Заповед зя резултати от класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи- Прилоажение към заповедтта за класиране - Обява - Заповед за обявяване на търга - Приложение