12.05.2023
ДО МАРИЯНА ИЛИЕВА ПАЧЕВА Ж.К. СВОБОДА, БЛ.26, ВХ.Г, ЕТ.3, АП.82 ГР.СОФИЯ О Б Я В Л Е Н И Е   Уведомяваме Ви, че със Заповед № 473 от 12.05.2023 г. на Кмета на община Вълчедръм е одобрен ПУП-ИПРЗ за изменение на плана на гр.Вълчедръм с цел обединяване на УПИ ІI-993 и УПИ IІІ-1006, в кв. 80 и урегулиране на два нови УПИ, и преместване на дворищнорегулационните линий по имотните граници,...

12.05.2023
ДО ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ГОРАНОВА Ж.К. ЛЕВ ТОЛСТОЙ №66, ЕТ.3, АП.11 ГР.СОФИЯ                                       О Б Я В Л Е Н И Е   Уведомяваме Ви, че със Заповед № 473 от 12.05.2023 г. на Кмета на община Вълчедръм е одобрен ПУП-ИПРЗ за изменение на плана на гр.Вълчедръм с цел обединяване на УПИ ІI-993 и УПИ IІІ-1006, в кв. 80 и урегулиране на два нови УПИ, и преместване на дворищнорегулационните линий по имотните граници,...

02.05.2023
Решение № МО 24 - ЕД/2023 г. на Министерството на околната среда за преценяване на необходимодтта от извършване на екологична оценка.

28.04.2023
Със заповед № ОХ-310/19.04.2023г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 8(осем) вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия и медицинските пунктове във военни формирования от Българската армия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина,. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години. Вакантните длъжности ще се заемат след...


10.11.2022
Заповед № 1420 /09.11.2022 г. на Кмета на община Вълчедръм относно удължаване на временни противоепидемични мерки на територията на Република България до 16.11.2022 г.

10.11.2022
Заповед № РД-01-570 /09.11.2022 г. на Министъра на здравеопазването относно удължаване на временни противоепидемични мерки на територията на Република България до 16.11.2022 г.

04.11.2022
Заповед № 1375 /02.11.2022 г. на Кмета на община Вълчедръм относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 03.11.2022 г.

04.11.2022
Заповед № РД-01-550 /02.11.2022 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 03.11.2022 г.

27.10.2022
Заповед № 1313 /26.10.2022 г. на Кмета на община Вълчедръм относно изменение на заповед № 1272 /20.10.2022 г.  като се удължавават  противоепидемичните мерки на територията на общината до 02.11.2022 г.

27.10.2022
Заповед № РД-01-534 /26.10.2022 г. на Министъра на здравеопазването относно изменение на заповед № РД-01-517 /19.10.2022 г. като се удължавават  противоепидемичните мерки на територията на Република България до 02.11.2022 г.

26.03.2020
Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана* Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа * Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм- Договори   - Протокол решение - Обява за удължаване на срок - Обява - Указания - Методика - Техническа спецификация- Образци

23.03.2020
Избор на доставчик на моторни превозни средства за нуждите на общинско предприятие гр. Вълчедръм с три обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на един брой нов товаропътнически автомобил Обособена позиция 2 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за снегопочистване и опесъчаване-втора употреба Обособена позиция 3 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за почистване на улици – втора употреба- Договори- Протокол решение - Съобщение за отваряне на...

19.03.2020
"Текущ ремонт на сграда на селски Здравен участък - с. Септемврийци, находящ се на ул. „Свобода“  №116, УПИ І-325,  кв.58 по плана  на с. Септемврийци, Община Вълчедръм, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”- Договор- Ценово предложение- Предложение за изпълнение на поръчката- Протокол комисия  - Обява за удължаване на срока- Отговор на запитване  - Количиствино стойностна сметка - оферта в отговор на запитване - Обява - Указания - Методика  - Техническа спецификация - Образци - Заснемане  

05.03.2020
“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019г.“- Договор - Протокол и решение паркове СН  - Съобщение за ценови оферти- Протокол за избор на изпълнител - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Обявление - Решение -...

05.03.2020
“Избор на доставчик на оборудване/обзавеждане за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г.- Договори- Решение за избор на изпълнител- Протокол на комисия - Съобщение за ценови оферти - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация- Разяснение - Обявление - Решение - Инвестиционен проект - Документация оборудване - Технически спецификации...

27.02.2020
“Избор на доставчик на озеленяване за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г. - Договори- Протокол и решение озеленяване паркове  - Съобщение за отваряне на оферти - Разяснение - Обявление - Решение - Документация озеленяване - Технически спецификации озеленяване - Образци 

16.05.2023
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи.- Протокол от 12.05.2023 г. за провеждане на повторен на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост и земеделски земи – частна общинска собственост- Резултати търг- Протокол от 05.05.2023 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост- Заповед №437/04.05.2023 г....

20.03.2023
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински имот- Заповед класиране- Протокол- Обява-.Заповед


10.01.2023
Търг с явно наддаване за продажба:- Заповед № 40/09.01.2023 г относно класирането на допуснатите участници в търг с явно наддаване за продажба на имот с идентификатор 22530.90.2 в землище Долни Цибър- Заповед № 39/09.01.2023 г относно класирането на допуснатите участници в търг с явно наддаване за продажба на имот с идентификатор в гр.Вълчедръм – частна общинска собственост- Заповед № 38/09.01.2023 г относно класирането на допуснатите участници в търг с явно наддаване за продажба...

02.12.2022
Заповед № 1566 /02.12.2022 г. на Кмета на община Вълчедръм относно прекратяване на публичен търг с явнo наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.

22.11.2022
Търг с явно наддаване относно урегулирани поземлени имоти;- Обява- Заповед