Важно

 

 

16.10.2020
Обява за кандидатстване за съдебни заседатели в Районен съд - Лом
Правила за провеждане на процедура за определяне на 2 (двама) съдебни заседатели за Районен съд – Лом- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател - Писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ

16.10.2020
Съобщение
Информация от ЧЕЗ Разпределение за планирани прекъсвания на електоподаването  за периода 19.10.2020 - 23.10.2020 г. включитeлно.

14.10.2020
Обява
Със заповед № ОХ-789/30.09.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 160(сто и шестдесет) вакантни войнишки длъжности във формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Шумен, Асеновград, Пловдив и Мусачево. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.   Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Сряда от 08,30ч. до 15,30ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16   ОФИС ЗА ВОЕНЕН...

14.10.2020
Поздравителен адрес от Кмета на Общината по повод 51 години Вълчедръм

13.10.2020
Уважаеми съграждани
Уважаеми съграждани, Екипът на Община Вълчедръм актуализира и обогати информационното табло „Кметове на град Вълчедръм”, разположено в сградата на Общината. На таблото са представени личностите, които са управлявали града от 1880 г. до днес и са допринесли за неговото развитие. Във фокуса на обществения интерес винаги е стояла фигурата на българския кмет - незаслужено подценявана, често обругавана и оставаща в сянката на партийните величия. От особена важност е да не бъдат забравени хората, които са ръководили съдбините ни от Освобождението на България до наши дни и са допринесли за просперитета и развитието на града ни. Важно е и това, че малкото, но...

09.10.2020
Съобщение
Информация от ЧЕЗ Разпределение за планирани прекъсвания на електоподаването  за периода 12.10.2020 - 16.10.2020 г. включитeлно

14.10.2020
Заповед № 1273/14.10.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 1273/14.10.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

14.10.2020
Заповед № 1272/14.10.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 1272/14.10.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

09.10.2020
Заповед № 1240/08.10.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 1240/08.10.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.Отменена със Заповед № 1272/14.10.2020 г.

09.10.2020
Заповед № 1237/08.10.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 1237/08.10.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.Отменена със Заповед № 1273/14.10.2020 г.

01.10.2020
Заповед № 1204/30.09.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 1204/30.09.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.Отменена със Заповед № 1240/08.10.2020 г.

01.10.2020
Заповед № 1203/30.09.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 1203/30.09.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

26.03.2020
Обява по реда на гл. 26 от ЗОП
Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана* Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа * Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм- Договори   - Протокол решение - Обява за удължаване на срок - Обява - Указания - Методика - Техническа спецификация- Образци

23.03.2020
Публично състезане
Избор на доставчик на моторни превозни средства за нуждите на общинско предприятие гр. Вълчедръм с три обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на един брой нов товаропътнически автомобил Обособена позиция 2 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за снегопочистване и опесъчаване-втора употреба Обособена позиция 3 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за почистване на улици – втора употреба- Договори- Протокол решение - Съобщение за отваряне на ценови оферти  - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Обявление - Решение - Документация за доставка но МПС - Техническа спецификация - Образци 

19.03.2020
Обява по реда на гл. 26 от ЗОП
"Текущ ремонт на сграда на селски Здравен участък - с. Септемврийци, находящ се на ул. „Свобода“  №116, УПИ І-325,  кв.58 по плана  на с. Септемврийци, Община Вълчедръм, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”- Договор- Ценово предложение- Предложение за изпълнение на поръчката- Протокол комисия  - Обява за удължаване на срока- Отговор на запитване  - Количиствино стойностна сметка - оферта в отговор на запитване - Обява - Указания - Методика  - Техническа спецификация - Образци - Заснемане  

05.03.2020
Публично състезание
“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019г.“- Договор - Протокол и решение паркове СН  - Съобщение за ценови оферти- Протокол за избор на изпълнител - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Обявление - Решение - Документация - Инвестиционен проект - Техническа спецификация  - Образци

05.03.2020
Публично състезание
“Избор на доставчик на оборудване/обзавеждане за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г.- Договори- Решение за избор на изпълнител- Протокол на комисия - Съобщение за ценови оферти - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация- Разяснение - Обявление - Решение - Инвестиционен проект - Документация оборудване - Технически спецификации оборудване - Образци 

27.02.2020
Обява
“Избор на доставчик на озеленяване за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г. - Договори- Протокол и решение озеленяване паркове  - Съобщение за отваряне на оферти - Разяснение - Обявление - Решение - Документация озеленяване - Технически спецификации озеленяване - Образци 

02.10.2020
Търг с явно наддаване
Община Вълчедръм обявява търг с явно наддаване за продажба на ДМА /дълготрайни материални активи – движимо имущество – МПС.- Обява- Заповед

07.07.2020
Търг с тайно наддаване
Община Вълчедръм обявява търг с тайно наддаване под наем на земеделски земи–публична общинска собственост с начин на трайно ползване "пасища".- Обява - Заповед

14.05.2020
Търг с тайно наддаване
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи: - Заповед зя резултати от класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи- Прилоажение към заповедтта за класиране - Обява - Заповед за обявяване на търга - Приложение 

26.03.2020
Търг с тайно наддаване
 - Заповеди 459-461

05.03.2020
Търг с тайно наддаване
- Обява  - Заповед

04.11.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява - Заповед

Потърсете в сайта
Анкета
Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?