29.09.2022
Съобщение за процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води.

29.09.2022
Заповед № 1173 /28.09.2022 г. на Кмета на община Вълчедръм относно изменение на заповед  Заповед № РД-01-454 /21.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването по повод удължаване на  временни противоепидемични мерки на територията на Република България до 05.10.2022 г.

29.09.2022
Заповед № РД-01-462 /28.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването относно изменение на заповед  Заповед № РД-01-454 /21.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването по повод удължаване на  временни противоепидемични мерки на територията на Република България до 05.10.2022 г.

29.09.2022
Със заповед № ОХ-838/05.09.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна длъжност за офицер в Командване на Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и чужбина. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от    40 години. Вакантната длъжност ще се заеме след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване...

29.09.2022
Със заповед № РД – 1064/12.09.2022г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 28/двадесет и осем/ вакантни войнишки длъжности във формирование от състава на Командване за логистична поддръжка. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.   Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и...

29.09.2022
Заповед № 1173 /28.09.2022 г. на Кмета на община Вълчедръм относно изменение на заповед  Заповед № РД-01-454 /21.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването по повод удължаване на  временни противоепидемични мерки на територията на Република България до 05.10.2022 г.

29.09.2022
Заповед № РД-01-462 /28.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването относно изменение на заповед  Заповед № РД-01-454 /21.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването по повод удължаване на  временни противоепидемични мерки на територията на Република България до 05.10.2022 г.

23.09.2022
Заповед № 1138 /23.09.2022 г. на Кмет на община относно удължаване на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 23.09.2022 г.

23.09.2022
Заповед № РД-01-454 /21.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването относно удължаване на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 22.09.2022 г. Изменена със заповед № РД-01-462 /28.09.2022 г.

15.09.2022
Заповед № 1103 /15.09.2022 г. на Кмет на община относно удължаване на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 21.09.2022 г.

15.09.2022
Заповед № РД-01-446 /13.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването относно удължаване на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 21.09.2022 г.

26.03.2020
Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана* Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа * Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм- Договори   - Протокол решение - Обява за удължаване на срок - Обява - Указания - Методика - Техническа спецификация- Образци

23.03.2020
Избор на доставчик на моторни превозни средства за нуждите на общинско предприятие гр. Вълчедръм с три обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на един брой нов товаропътнически автомобил Обособена позиция 2 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за снегопочистване и опесъчаване-втора употреба Обособена позиция 3 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за почистване на улици – втора употреба- Договори- Протокол решение - Съобщение за отваряне на...

19.03.2020
"Текущ ремонт на сграда на селски Здравен участък - с. Септемврийци, находящ се на ул. „Свобода“  №116, УПИ І-325,  кв.58 по плана  на с. Септемврийци, Община Вълчедръм, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”- Договор- Ценово предложение- Предложение за изпълнение на поръчката- Протокол комисия  - Обява за удължаване на срока- Отговор на запитване  - Количиствино стойностна сметка - оферта в отговор на запитване - Обява - Указания - Методика  - Техническа спецификация - Образци - Заснемане  

05.03.2020
“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019г.“- Договор - Протокол и решение паркове СН  - Съобщение за ценови оферти- Протокол за избор на изпълнител - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Обявление - Решение -...

05.03.2020
“Избор на доставчик на оборудване/обзавеждане за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г.- Договори- Решение за избор на изпълнител- Протокол на комисия - Съобщение за ценови оферти - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация- Разяснение - Обявление - Решение - Инвестиционен проект - Документация оборудване - Технически спецификации...

27.02.2020
“Избор на доставчик на озеленяване за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г. - Договори- Протокол и решение озеленяване паркове  - Съобщение за отваряне на оферти - Разяснение - Обявление - Решение - Документация озеленяване - Технически спецификации озеленяване - Образци 

22.08.2022
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - част от общински имот - публична общинска собственост:- Обява- Заповед

04.07.2022
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти.- Обява - Заповед - Приложение 1

27.05.2022
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост: - Протокол- Обява  - Заповед - Приложение 1 - Приложение 2 

29.04.2022
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем- Протокол

06.04.2022
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем.- Обява- Заповед

13.10.2021
Търг с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост: - Обява - Заповед