Обява по реда на гл. 26 от ЗОП

Дата на публикуване: 19.03.2020 00:00

"Текущ ремонт на сграда на селски Здравен участък - с. Септемврийци, находящ се на ул. „Свобода“  №116, УПИ І-325,  кв.58 по плана

 на с. Септемврийци, Община Вълчедръм, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

-
Договор
- Ценово предложение
- Предложение за изпълнение на поръчката
-
Протокол комисия  
-
Обява за удължаване на срока
- Отговор на запитване  
- Количиствино стойностна сметка - оферта в отговор на запитване 
- Обява 
- Указания 
- Методика  
- Техническа спецификация 
- Образци 
- Заснемане  

Потърсете в сайта

Анкета