Процедури по ЗОП
Публично състезание
05.03.2020

“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019г.“


- Договор 

- Протокол и решение паркове СН
  
- Съобщение за ценови оферти

- Протокол за избор на изпълнител
 
- Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 

- Обявление 

- Решение 

- Документация 

- Инвестиционен проект 

- Техническа спецификация  

- Образци

Потърсете в сайта
Анкета
Служителите разбират моя проблем/моето запитване