Публично състезание

Дата на публикуване: 05.03.2020 17:25

“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019г.“


- Договор 

- Протокол и решение паркове СН
  
- Съобщение за ценови оферти

- Протокол за избор на изпълнител
 
- Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 

- Обявление 

- Решение 

- Документация 

- Инвестиционен проект 

- Техническа спецификация  

- Образци

Потърсете в сайта

Анкета

1. Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Резултати:
Да :
65% Complete (success)
Не :
35% Complete (success)

2. Работното време за прием на граждани е удобно:

Резултати:
Да :
52% Complete (success)
Не :
48% Complete (success)

3. Услугата ми бе предоставена за:

Резултати:
До 10 минути :
38% Complete (success)
От 10 и 20 минути :
25% Complete (success)
Над 20 минути :
29% Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
8% Complete (success)

4. Служителите се държат вежливо и с уважение

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
52% Complete (success)
Може и по-вежливо :
28% Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20% Complete (success)

5. Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
38% Complete (success)
Да, разбират го :
38% Complete (success)
Не, не го разбират :
4% Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
21% Complete (success)

6. Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Резултати:
Да, лесно я намерих. :
57% Complete (success)
Да :
26% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
4% Complete (success)