Комплексно административно обслужване

Дата на публикуване: 27.03.2015 00:00
 
 
 
 
В Ъ Т Р Е Ш Н И    П Р А В И Л А

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО
ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

…………………………………………………………………………………………………………..

Глава пета
КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 13. Искане, което се отнася за комплексно административно обслужване, може да бъде подадено до компетентния орган и до всеки административен орган, който участва в него.
Чл. 14. (1) Когато Община Вълчедръм е компетентен орган при предоставянето на комплексна административна услуга:
1.    не изисква от заявителя да предоставя информация или документи, за които са налице данни, събирани или създавани от Община Вълчедръм, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство;
2. уведомява заявителя за отстраняване на недостатъците в заявлението по реда на чл. 30 от АПК;
3. издава или отказва издаването на административния акт с мотивирано решение, което изпраща на заявителя чрез лицензиран пощенски оператор, лично или по електронен път;
4. изготвя образци на искания/заявления за предоставяне на административни услуги, в които заявителят може да посочи предпочитания начин на получаване на издадения индивидуален административен акт – чрез лицензиран пощенски оператор, лично или по електронен път;
5. осъществява комплексното административно обслужване в тридневен срок от получаване на достъп до данните на административните органи – първични администратори на данни.
(2) Пощенските разходи за изпращане на индивидуалния административен акт до заявителя са за сметка на заявителя и това се указва в образеца на искане/заявление.
Чл. 15. (1) Когато Община Вълчедръм участва в комплексно административно обслужване, заявяването на услугата се извършва със заявление съгласно Приложение № 1, като в заявлението се посочват:
1. наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт;
2. информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган от Община Вълчедръм;
3. начинът, по който да бъде получен индивидуалният административен акт чрез лицензиран пощенски оператор, лично или по електронен път.
(2) При подаване на заявлението по ал. 1 заявителят заплаща на Община Вълчедръм съответната такса, ако такава се изисква за осигуряване на информацията и доказателствените средства.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. попълнено заявление за съответната услуга до компетентния орган по утвърден от него образец;
2. информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, ако такива се изискват;
3. документ за платена такса, ако такава се изисква.
(4) В настоящото производство Община Вълчедръм не осигурява служебно информация и доказателствени средства от други административни органи, необходими на компетентния орган, който издава индивидуалния административен акт.
(5) По искане на Община Вълчедръм компетентният орган предоставя образец на заявление по ал. 3, т. 1 и актуална информация по т. 2 в обем, необходим и достатъчен за изпълнение на дейностите по подготовка и окомплектоване на преписката.
(6) Срокът за произнасяне от компетентния орган започва да тече от датата на получаване на преписката от административния орган, който участва в производството.
(7) Община Вълчедръм образува производството, като проверява наличието на приложенията по ал. 3.
(8) изготвя информацията и доказателствените средства от своята компетентност, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган в сроковете за извършване на заявената административна услуга.
(9) изпраща преписката до компетентния орган, като го информира за посочения от заявителя начин за получаване на индивидуалния административен акт.
(10) пощенските разходи за изпращане на преписката са за сметка на Община Вълчедръм.

…………………………………………………………………………………………………………..

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. По смисъла на тази наредба:
1.    "Комплексно административно обслужване" е това обслужване, при което административната услуга се извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствeни средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.


Потърсете в сайта

Анкета