Инфраструктура

Пътна инфраструктура:

Община Вълчедръм изцяло се обслужва от автомобилен транспорт, поради което състоянието на пътищата е от особено и основно значенение за нормалният живот и функционирането и развитието на икономиката. През територията на общината не преминават автомагистрали.

Републиканска пътна мрежа:

Основната транспортна връзка на общината с другите населени места се осъществява чрез:
второкласен път –ІІ-11-Лом-Козлодуй с дължина 1,8 км; третокласен път –ІІІ-818-Монтана-Долни Цибър с дължина 23 км; третокласен път - ІІІ-133-Бяла Слатина-Лом с дължина 28 км.
Изградената републиканска пътна мрежа е с асфалтова настилка, но състоянието на същата е лошо в 80% от общата пътна мрежа.
Второкласните и третокласни пътища се поддържат от Областно пътно управление гр.Монтана..

Общинска пътна мрежа:

Дължината на Общинската пътна мрежа е 25,2 км и обхваща:
MON 1071 – / ІІІ-818,Вълчедръм,Долни Цибър/ - Разград-Златия- /ІІІ818/ - дължина 6,6 км;
MON 1070 /ІІІ-133, Мокреш-Ботево/-/ІІІ-818/ - дължина 7,3 км;
MON 3075 /ІІІ-818, Михайлово-Вълчедръм/ - Септемврийци-Бъзовец - дължина 8,2 км;
MON 2072 /ІІІ-818,п.к. Златия-Долни Цибър/ - Игнатово-/ІІІ-818- дължина 1,7 км;
МОN 3074 /ІІІ-818, п.к. Разград-Долни Цибър/ - Разград / M О N 1071/ - дължина 1,4 км.
Изградената общинска пътна мрежа е с асфалтова настилка. Състоянието на пътната настилка е сравнително добро. По пътните трасета на общинската пътна мрежа има изградени мостове, водостоци, подпорни стени, които са в недобро състояние.

Водоснабдителна система:

Дейностите по водоснабдяване в Община Вълчедръм се осъществяват от поделението на ВиК - Монтана, което поддържа и стопанисва съответните водопроводни мрежи.
Територията на общината разполага със сравнително добри в количествено отношение водоизточници, които на места не се използват рационално и възниква недостиг на вода в някои от населените места.
Водоснабдяването в общината се осигурява от 14 източника, от които 9 сондажни кладенци и 5 каптажни водохващания.
Водоснабдяването в общината е обхванало около 70% от населението. В процес на изграждане е водоснабдяване в с. Долни Цибър. Реализирани са проекти за водоснабдяване на с. Б ъзовец - 100% и с. Септемврийци - 90% .
Съществуващата водоснабдителна мрежа е остаряла и се нуждае от подмяна и реконструкция. С оглед големите загуби на вода по мрежата и честите аварии в следствие на остарялата мрежа, общинската администрация е насочила своите усилия преди всичко към рехабилитация на съществуващата мрежа и подмяна на азбестово-циментови тръбопроводи с полиетиленови такива.

Канализационна инфраструктура:

На територията на община Вълчедръм канализационна мрежа съществува единствено в общинския център. Нейната дължина е 11 км. В населените места отпадъчните води се събират в септични ями и попивни кладенци или свободно се заустват, което води до замърсяване на подземните води. Липсват пречиствателни съоръжения за отпадните води. Битовите и промишлени отпадъчни води съдържат големи количества вещества от органичен и неорганичен характер и са основни фактори за замърсяването на водните течения.
Стартирал е голям инфраструктурен проект “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм”, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в рамките на процедура за подбор BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.

Електроснабдителна инфраструктура и възобновяеми енергийни източници:

Енергийната система на община Вълчедръм се характеризира с добре изградена мрежа и инженерно-технически съоръжения. Тя не създава сериозни конфликти по отношение на захранването с електроенергия на битовите потребители и производствените консуматори.
Всички населени места на територията на община Вълчедръм са електрифицирани.
Възможностите за експлоатация на възобновяеми енергийни източници са свързани предимно с изграждането на ветроенергийни паркове и фотоволтаични паркове. В процес на разработка са проекти за изграждане на един ветроенергиен парк със 150 бр. вятърни турбини (поетапното им изграждане ще започне през 2011г. с 25 бр.) и 4 броя фотоволтаични парка на територията на общината.
Социално-икономическият ефект от изпълнението на проекти за въвеждането на възобновяеми енергийни източници е свързан с разкриването на нови работни места и подобряване на пътната инфраструктура Оптимизирането на енергопотреблението за обществени нужди е свързано с изпълнението на проекти за подмяна на осветителните тела в уличната осветителна мрежа с енергоспестяващи. До момента от наличните в общината 1630 осветителни тела, повече от 2/3 са енергоспестяващи.

Комуникационна инфраструктура:

Община Вълчедръм се обслужва от “Българска телекомуникационна компания” АД, Териториален възел “Далекосъобщения”, град Вълчедръм. В общината са изградени и се експлоатират 11 бр. АТЦ, с 1785 бр. действащи телефонни поста, от които 764 бр. се намират в общинския център и 1021 бр. - в селата.
Територията на общината е почти изцяло покрита от мрежата на мобилните оператори. Достъпът до Интернет се осигурява, освен от “БТК” АД, и от интернет-доставчик – “Нет сърф ” за всички населени места в община Вълчедръм, а за гр. Вълчедръм – и от доставчик на кабелен интернет – “Оптилинк”.

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)