Декларации и регистър по ЗПКОНПИ -

- Регистър на декларации

- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок за 2019г.

- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок за 2018г.


РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество на ПК по ЗПКОНПИ към общински съвет Вълчедръм

Вх.№ Дата Име,презиме и фамилия на декларатора Заемана длъжност Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1 Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
1 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
2 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
3 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
4 14.05.2018г. Камен * Димитров Кмет на кметство с.Долни Цибър   Тук    
5 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
6 15.05.2018г. Емил * Ефремов Кмет на кметство с.Мокреш   Тук    
7 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ  
8 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
9 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
10  Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ  
11 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
12    Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ   
13 09.05.2019г. Камен * Димитров Кмет на кметство с.Долни Цибър        
14   Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ   
15    Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ   
16 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
17 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
18 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИПотърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)