Природни характеристики

Геоложка среда и релеф:
    Геологолитоложкият профил на община Вълчедръм е изграден от еднообразни квартернерни глини, представляващи част от деградирани и овлажнени льосовидни глини, загубили характерните за льоса пропадъчни свойства.
По дълбочина на профила са разкрити следните пластове, характеризиращи геоложката основа в района:
-черноземна глина богата на хумусни вещества и богата коренова растителност. Мощността й е постоянна – 1,30 - 1,50 м;
-глина льосовидна, светложълта, слабо песъчлива, влажна, с характерни варовити повлекла и включвания. Под 3,5 - 4,0 м от терена е силно песъчлива и водонаситена.
Релефът на община Вълчедръм е предимно низинно-равнинен до хълмист. Включва ниските части на Дунавската равнина и Златията. Средната  надморска височина е около 80 м.
Равнинният характер предлага прекрасни условия за развитие на растениевъдството и за механизирана обработка на земята.

Климат, води и почви:
Климат:
Община Вълчедръм е с преобладаващи умерено-континентални климатични условия.  Режимът на валежите е с подчертан късно пролетен (юнски) максимум и зимен (февруарски) минимум и изразената тенденция за балансиране на сезонните валежни суми. Средногодишната сума на валежите е под 500 мм, като средните валежи по сезони са: пролет – 150-200 мм, лято - 175 мм, есен – 125-150 мм, зима – 100-125 мм. Сравнително високата сума на валежите е положителен фактор за самоочистване на атмосферата от замърсители.
Снежната покривка се задържа 50 - 80 дни през годината, а средната й височина е 10 – 20 см. Броят на засушаванията с продължителност 10 и над 10 дни за периода април – октомври е 4,5 – 5,0. Сумарната слънчева радиация е 20 – 20,5 и под 3,0 през декември, като годишната й стойност е под 133.
Сравнително висока е средно януарската температура (-1,6 до –3,2оС), а средно юлската - около 23оС. Средната годишна температура в района е 9 - 10оС.
Ортографските способности на района силно повлияват на скоростта и посоката на вятъра. Средната скорост на вятъра в 85% от случаите на наблюденията е под 2 м/сек. В 42,7% от случаите времето през годината е тихо – през есента това са 51,0%, а през лятото - 37,2%. Преобладаващи са западни и северозападни ветрове.
Води:
През територията на община Вълчедръм преминава р. Цибрица, която е ІІ категория. От бюлетините на МОСВ се вижда, че водите на реката са чисти. Посоката на движение на подземните води е към р. Цибрица, което показва, че реката действува като дренаж на подземните води в района.
В община Вълчедръм има два функциониращи язовира – в землищата на с. Септемврийци и на с. Бъзовец – с основна дейност “Отглеждане на риба”:
-язовир с. Септемврийци с площ 381,029 дка;
-язовир с. Бъзовец имот с площ 55,394 дка.
Почви:
Почвите в община Вълчедръм са относително еднообразни и се представят от следните четири групи:
-около 86% от равнинната територия е заета от подтипа на карбонатните черноземи;
-стабилният равнинен терен южно от гр. Вълчедръм и източно от реката е зает от подтипа – излужени черноземи – 6,3%;
-заливната тераса на р. Цибрица е заета от ливадни почви – 2,9%;
-стръмният наклон към десния бряг на реката е зает от силно ерозирали почви и оврази – 5,8%.

Защитени зони и биоразнообразие:

На територията на община Вълчедръм има 4 защитени зони, включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000:
1. Защитена зона “Златията” с идентификационен код BG0002009 в землища от общините Козлодуй, Хайредин, Мизия и Вълчедръм - с площ 434 987,345 дка;
2. Защитена зона “Остров до Горни Цибър” BG0002008 в землището на с. Горни Цибър - с площ 2 184,270 дка;
3. Защитена зона “Цибърско блато” с идентификационен код BG0002104 в землището на с. Долни Цибър - с площ 3 459,584 дка;
4. Защитена зона “Остров Ибиша” - в землищата на с. Долни Цибър и с. Горни Цибър - с обща площ 3 993,232 дка.
Общината е бедна на дървесна горска растителност, която е представена от дъб, акация, топола, бряст, ясен и др. широколистни. Лесистостта на горите е ниска – 5% спрямо цялата площ и е типично полски тип.
Фауната на Вълчедръм се характеризира с богато видово разнообразие на птици. Установени са  над 100 вида птици, по-голямата част от които са постоянни, другата част – преминаващи. Освен богата орнитофауна, в района се срещат и много бозайници, най-често зайци, диво прасе, сърни и др.


Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)