Околна среда

Анализът на сферата "Околна среда" показва, че Община – Вълчедръм е община с чиста природна среда. Най-близкото населено място, в което се извършва системен контрол е гр. Козлодуй, отстоящ на 27 км по въздушна линия. Извършва се измерване на радиационния фон в община Вълчедръм, посредством монтиран уред в сградата на общината. Не е доказано екологично замърсяване на населените места от общината от АЕЦ – Козлодуй.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ.

Климатичните и метеорологичните условия в общината са основна предпоставка за доброто състояние на атмосферния въздух. Сравнително високата сума на валежите е положителен фактор за самоочистване на атмосферата от замърсители.
Сумарната слънчева радиация е 20 – 20,5 и под 3,0 през декември, като годишната й стойност е под 133. Сравнително висока е средно януарската температура (-1,6 до – 3,2 о С), а средно юлската около 23 о С. Средната годишна температура в района е 9 - 10 о С . Ортографските способности на района силно повлияват на скоростта и посоката на вятъра. Средната скорост на вятъра в 85% от случаите на наблюденията е под 2м/сек. В 42,7% от случаите времето през годината е тихо – през есента това са 51,0%, а през лятото - 37,2%. Преобладаващи са западните и северозападните ветрове.

ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ:

Промишленост:

Промишлеността в община Вълчедръм е слабо развита. На територията на общината две мелници, цех за преработка на слънчогледово семе, два дървопреработващи цеха и шивашко предприятие. Тези предприятия не отделят вредни емисии, които да представляват реален замърсител на въздуха.

Транспорт:

Макар и не в опасни размери, има замърсяването на въздуха, което се дължи на остарелите и неефективни МПС, както и не дотам доброто състояние на пътната инфраструктура. В бъдеще следва да се обърне внимание на замърсяването на въздуха от транспорта, поради увеличаващия се брой МПС.

Строителство:

Замърсяването от строителството е от прах и твърди частици в много малки размери, което на практика не оказва никакво негативно влияние върху състоянието на атмосферния въздух.

Комунално-битови дейности:

Масовото отопление и ползване на твърдо и течни горива за битови нужди се явява един от относително най-големите замърсители на въздуха в общината. Основното замърсяване е през зимния период, когато е отоплителния сезон.

Животновъдство:

Другият относително голям замърсител във всички населени места в общината се явяват отпадъците от животните и оказваното от тях влияние върху атмосферния въздух.

ВОДИ:

Река Цибрица, минаваща през района е ІІ категория. От бюлетините на МОСВ се вижда, че водите на реката са чисти. Посоката на движение на подземните води е към река Цибрица, което показва, че реката действува като дренаж на подземните води в района.
На територията на община Вълчедръм има два функциониращи язовира – в землищата на с. Септемврийци и с. Бъзовец с основна дейност – “Отглеждане на риба”.
Снабдяването с питейна вода става от шахтови и сондажни кладенци – във всички населени места от общината, с изключение на с. Долни Цибър, където липсва водоснобдяване. Изготвен и одобрен е Проект за водоснабдяване на с. Долни Цибър. До момента е изграден сондажен кладенец и водата отговаря на нормативните изисквания.

ПОЧВИ:

Почвената покривка е относително еднообразна и е представена от четири групи почви:
1. Около 86% от равнинната територия е заета от подтипа на карбонатните черноземи.
2. Стабилният равнинен терен южно от гр. Вълчедръм и източно от реката е зает от подтипа – излужени черноземи – 6,3%.
3. Заливната тераса на река Цибрица е заета от ливадни почви – 2,9%.
4. Стръмният наклон към десния бряг на реката е зает от силно ерозирали почви и оврази – 5,8%.

ОТПАДЪЦИ И СМЕТОСЪБИРАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ:

На територията на община Вълчедръм са закрити нерегламентираните сметища и депото в гр. Вълчедръм. Извършва се организирано сметопочистване и сметосъбиране за всички населените места, съгласно график изработен и изпълняван от Общинско предприятие, извършващо дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. В населените места от общината са подсигурени съдове за битови отпадъци – кофи тип “Мева” и контейнери тип “Бобър”. Дейностите се извършват от Общинско предприятие и битовите отпадъци се транспортират до Регионално депо – гр. Монтана. Регионално депо за твърди битови отпадъци гр. Монтана функционира от 2004 г. Община Вълчедръм е подписала договор на 29.04.2009 год. за извозване на неопасните твърди битови отпадъци на депото.
За дейностите по закриване и рекултивиране на общинското депо в гр. Вълчедръм е изготвен Проект, с който общината кандидатства за финансиране от МОСВ.

ШУМ:

Не е констатирано шумово замърсяване.

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ:

По отношение на животинския свят района се характеризира с богато видово разнообразие на птици. Тук са установени над сто вида птици, по-голямата част от които са постоянни, друга част – преминаващи. Освен богата орнитофауна, в района се срещат и много бозайници, най-често зайци, диво прасе, сърни и други. На територията на общината има един поддържан резерват "Ибиша" – остров на река Дунав, с площ 372 ха и исторически места – 3 дка.

Със заповеди на Министъра на околната среда и водите през 2008 г.са обявени:

1. Защитена зона “Златията” с идентификационен код BG 0002009 в землища от общините Козлодуй, Хайредин, Мизия и Вълчедръм с площ 434 987,345 дка – заповед №548/05.09.2008 г. (ДВ. бр.83/2008 г.). Предмет на опазване са видове птици по Закона за биологичното разнообразие.
2. Защитена зона “Остров до Горни Цибър” с идентификационен код BG 0002008 в землището на с. Горни Цибър с площ 2 184,270 дка – заповед №552/05.09.2008 г. (ДВ бр.83/2008 г.). Предмет на опазване са видове птици по Закона за биологичното разнообразие.
3. Защитена зона “Цибърско блато” с идентификационен код BG 0002104 в землището на с. Долни Цибър с площ 3 459,584 дка – заповед №558/05.09.2009 г. (ДВ бр.84/2008 г.). Предмет на опазване са видове птици по Закона за биологичното разнообразие.
Всички защитени зони попадат в територията на НАТУРА 2000.

Изводи :

• Наличие земи в защитени територии по «Натура-2000», което е предпоставка за прилагане на агроекологични и биологични мерки от Програмата за развитие на селските райони и може да бъде един добър източник за приходи;
• Има необходимост от устойчиво използване и опазване на билогочното разнообразие на територията на общината

Зелени системи в общината:

Озеленяване се извършва чрез закупуване или безвъзмездно предоставени фиданки, инцидентно участие на всички заинтересовани страни, включително населението.
Кметствата кандидатстват при обявяване на конкурси от ПУДООС към МОСВ с малки проекти за почистване и озеленяване. За период от 3 години са били спечелени и финансирани четири такива проекта. Озеленени са два училищни двора, едно кметство и центъра на общината.
По проект “Красива България” е озеленен и центъра на гр. Вълчедръм.
Всички посочени мероприятия подлежат на постоянен контрол и наблюдение, като регулярно се извършват проверки от страна на РИОСВ - Монтана. При установяване на неподдържане и замърсяване се правят предписания от тяхна страна.
Цехът за преработка на слънчогледово семе вече не функционира.

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)