Селско стопанство

Селското стопанство е водещ отрасъл на общинската икономика в община Вълчедръм. То е основен източник на доходи и заетост за населението и ще продължава да играе важна роля за развитието на района в бъдеще. Отрасълът се благоприятства от редица фактори, като климатичните условия, географското положение и релефът, традициите и производствения опит на населението в отглеждане на земеделски култури и селскостопански животни и др.

Общият брой декари обработваема земеделска земя в община Вълчедръм е 396 182,36 дка. Най-голям относителен дял от 29% има обработваемата земеделска земя в гр. Вълчедръм, следван от с. Мокреш с 16% и с. Разград и с. Златия – 11%. Най-малък относителен дял само 1%, заема обработваемата земеделска земя в с. Ботево.За анализирания период броят на регистрираните земеделски производители в община Вълчедръм има постоянна тенденция на намаляване и през 2012 г. са 245, със 149 броя по-малко от 2007 г, когато са били 394.
Пазарът на земя в общината бележи ръст за 2010-2011 г. Броят на сделките през 2011 г. се увеличава два пъти - на 847 сделки спрямо 2010 г, когато има 419 сделки. Декарите продадена земя през 2011 г. се увеличават с 4036,924 дка спрямо 2010 г.

Пазар на земята в община Вълчедръм
Източник:ОСЗ – Монтана

Растениевъдство:
Растениевъдството, като основен подотрасъл на селското стопанство, се развива сравнително добре през последните години. То е специализирано основно в отглеждането на зърнени и технически (маслодайни) култури – пшеница, царевица, маслодаен слънчоглед, ечемик и др.
За анализирания период засетите площи в община Вълчедръм намаляват с 81 190 дка и през 2012 г. са 145 370 дка спрямо 2007 г., когато са 226 560 дка. Намаляват засетите площи с ечемик, пшеница, маслодаен слънчоглед и царевица за зърно, единствено площите с рапица се увеличават повече от пет пъти за периода 2007-2012 г. Най-голям относителният дял за селскостопанската 2011-2012 г. имат засетите площи с пшеница 31%, а най-малък засетите площи с ечемик 10%.


Средните добиви от пшеница са най-високи през 2007-2008 г. - 465 кг/дка, а най-ниски през 2008-2009 г. и 2010-2011 г. – по 359 кг/дка. През 2009-2010 г. средните добиви от рапица и маслодаен слънчоглед са най-високи - съответно 282 и 237 кг/дка. За ечемика най-добрата селскостопанска година е 2010-2011 г. със среден добив от 368 кг/дка, а най-слаба 2009-2010 г. – 300 кг/дка. Добивите от царевица и маслодаен слънчоглед са най-ниски през 2011-2012 г. - с 270 и 145 кг/дка. Царевицата има най-висок добив през селскостопанската 2008-2009 г. – 530 кг/дка.


В района има добри условия и за зеленчукопроизводството, което се развива все по- успешно.
Животновъдство:
Вторият подотрасъл на селското стопанство – животновъдството, бавно възстановява добрите си позиции. Водещи подотрасли на местното животновъдство са говедовъдство и овцевъдството. В козевъдството и свиневъдството се забелязва спад, а пчеларството е с лек ръст на броя отглеждани пчелни семейства.
Несигурният пазар на продуктите от животински произход, недостатъчния контрол върху вноса на тези продукти, нелоялната конкуренция и ниските изкупни цени, сериозно задържат развитието на животновъдството. Високата цена на фуражите, липсващия или почти амортизиран сграден фонд също спират инвестициите в сектора. Високите производствени разходи и ниските изкупни цени на животинската продукция са причина за отлив от този отрасъл на земеделските кооперации и големите агрофирми и преминаването му към частни стопани и семейни ферми, занимаващи се с угояване на животни.

Анализът на данните в Таблицата показва, че броят на говедата в община Вълчедръм се увеличава с 409 за периода 2007-2012 г. и достига 2245 броя. Овцете също нарастват с 14% от 7116 през 2007 г. на 8245 броя през 2012 г.
В свиневъдството се забелязва спад и броя на отглежданите животни намалява повече от два пъти за последните пет години. През 2012 г. свинете в община Вълчедръм са 550 броя. Броят на отглажданите кози в общината намалява със 151 на 2564 броя през 2012 г., спрямо 2007 г., когато се отглеждат 2715 кози.
За анализираният период броят на пчелните семейства се увеличава и през 2012 г. е 2160.


Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)