Банкови сметки

О Б Щ И Н А  В Ъ Л Ч Е Д Р Ъ М, О Б Л А С Т  М О Н Т А Н А

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

МЕСТНИ ПРИХОДИ


БУЛСТАТ: 000320648
Обслужваща банка - БАНКА "ДСК" АД клон ВЪЛЧЕДРЪМ
IBAN: BG72STSA93008400547800
BIC: STSABGSF
БИН за сметка 7311 и съответстващите им кодове за вид плащане:

Вид плащане
Код
1. Патентен данък
441400
2. Данък върху недвижимите имоти
442100
3. Данък върху наследствата
442200
4. Данък върху превозните средства
442300
5. Такси за битови отпадъци
442400
6. Данък при придобиване на имущества по дарение и вазмезден начин
442500
7. Други данъци
443400
8. Приходи от наеми на имущество
444100
9. Приходи от наеми на земя
444200
10. Глоби, санкции и неустойки, лихви, обезщетения и начети
446500
11. Такси за технически услуги
448001
12. Такси за административни услуги
448007
13. Такси за притежаване на куче
448013

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)