Търгове и конкурси
Търг с тайно наддаване
07.07.2020
Община Вълчедръм обявява търг с тайно наддаване под наем на

земеделски земи–публична общинска собственост с начин на трайно ползване "пасища".

- Обява 
- Заповед

Потърсете в сайта
Анкета
Служителите разбират моя проблем/моето запитване